Volby 2017 do Hlavního výboru ČSCH a revizní komise

Volby do Hlavního výboru České společnosti chemické a revizní komise na období listopad 2017 – listopad 2021

HLASOVACÍ LÍSTEK

Zvoleno má být 16 členů HV, 3 náhradníci a 3 členové revizní komise. Návrh na jednoho nebo více kandidátů může podat fyzická osoba, odborná skupina nebo regionální pobočka ČSCH. Kandidátka nebo kandidát musí být členem ČSCH a občanem České republiky. Návrhy je možné poslat buď elektronicky na e-mail: chem.spol@csvts.cz (předmět Volby 2017) nebo poštou na adresu: Sekretariát České společnosti chemické, volební komise, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1.

Zpráva o činnosti Předsednictva za uplynulé volební období

Časový harmonogram voleb:

 1. Schválení volební komise a harmonogramu voleb. Termín: Zasedání HV 13.12.2016
 2. Vyhlášení voleb do HV ČSCH formou oznámení na webových stránkách www.csch.cz a v Bulletinu Chemických listů 111(1); 2017. Termín: 31.1.2017.
 3. Zaslání návrhů na kandidáty do HV a členy revizní komise. Termín poslání návrhů: 7.4.2017.
 4. Vyžádání souhlasu navržených kandidátů a jejich stručné CV. Termín: 30.4.2017.
 5. Schválení způsobu a doby provedení voleb HV hlasováním per rollam. Termín 15.5.2017.
 6. Uvedení profilu navržených kandidátů na internetových stránkách www.csch.cz a v Bulletinu Chemických listů 111(7); 2017. V Bulletinu bude jako vložený list nebo součást stránky volební lístek pro korespondenční hlasování, v elektronické formě pak na webových stránkách www.csch.czTermín: 25.5.2017 (tisková forma až v červencovém čísle CHL).
 7. Čas pro provedení volby (elektronicky/korespondenčně): 1.6. až 30.9.2017.
 8. Oznámení výsledků voleb na internetových stránkách ČSCH. Termín: 5.10.2017
 9. Svolání schůze nového HV a volba členů předsednictva ČSCH. Termín: říjen 2017.

Volební komise schválená předsednictvem ČSCH dne 13.12.2016: Vilím Šimánek (předseda), Pavel Chuchvalec, Boleslav Taraba, Pavel Zachař, Helena Pokorná. 

Výzva ke členům České společnosti chemické

Vážené členky,
Vážení členové

obracím se na vás jménem volební komise s výzvou: účastněte se voleb do Hlavního výboru a Revizní komise ČSCH pokud Vám není lhostejné, kdo bude Českou společnost chemickou reprezentovat po dobu příštího volebního období. Volby jsou příležitostí k legitimní obměně, oživení a posílení Hlavního výboru lidmi s novými myšlenkami a nápady i možností opět dát důvěru těm, kteří poctivě ve zvolené funkci pracovali v uplynulém volebním období. Zvolme ty, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas dobrovolné činnosti, která není finančně ohodnocena. Je žádoucí, aby ti, co budou zvoleni, reprezentovali chemiky z oblasti vědy, vysokého a středního školství, zdravotnictví, chemické výroby či obchodní sféry a z jednotlivých regionů naší republiky. Pouze volič rozhoduje, jaké bude postavení a autorita České společnosti chemické ve volebním období 2017 až 2021. Profily navržených kandidátů jsou na internetových stránkách www.csch.cz a v tomto Bulletinu. V Bulletinu je také vložen volební lístek pro korespondenční hlasování. V elektronické formě jej naleznete na www.csch.cz. I v letošním roce bude možné doručit volební lístek na sekretariát poštou, e-mailem či osobně, a nově pak také bude možno volit elektronicky s využitím volebního formuláře, přičemž instrukce budou rozeslány všem členům ČSCH e-mailem.

Vilím Šimánek
předseda volební komise

Charakteristika kandidátů pro volby do Hlavního výboru ČSCH na období 2017–2021

Vojtěch Adam

Vojtěch Adam, prof. RNDr., Ph.D. (nar. 1982), je členem ČSCH od roku 2005. Do Hlavního výboru ČSCH kandiduje poprvé. V současné době působí jako profesor a vedoucí Ústavu chemie a biochemie, a prorektor pro vědu a výzkum, Mendelovy univerzity v Brně. Magisterské vzdělání získal v oboru analytické chemie a titul Ph.D. v oblasti buněčné a molekulární biologie na Masarykově univerzitě. Byl řešitelem více než desítky národních projektů, jednoho projektu FP7 a dvou projektů H2020. V současné době pracuje jako šéfredaktor časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Je autorem více než čtyř set publikací v ISI indexovaných časopisech s více než 8000 citací a h-indexem 44 podle Web of Science Core Collection. V současnosti se věnuje analytické bioelektrochemii a využití pokročilých materiálů v bioanalytické chemii. Mezi prestižní ocenění Vojtěcha Adama lze zařadit International Society for Electrochemistry Prize for Environmental Electrochemistry.

Program: V rámci Hlavního výboru ČSCH by se prof. Adam zapojil do propagace svého oboru a rád by se podílel akcí a nástrojů na podporu mladých pracovníků včetně soutěží pořádaných ČSCH.

Jiří Barek

Jiří Barek, prof. RNDr. CSc. CChem, FRSC (nar. 1949), je členem České společnosti chemické od roku 1977. Je absolventem PřF UK, profesorem pro obor analytická chemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Autor nebo spoluautor více než 500 publikací z oblasti elektroanalytické chemie, 4 cizojazyčných monografií z oblasti analýzy a destrukce chemických karcinogenů, 25 kapitol v monografiích z oblasti instrumentální analytické chemie a 5 vysokoškolských skript. H-index 35. Hlavními směry jeho výzkumu je voltametrické a amperometrické stanovení stopových množství biologicky aktivních organických látek významných z hlediska environmentálního, toxikologického a klinického. Je zástupcem ČSCH v Divizi analytické chemie EuCheMS a voleným členem jejího řídícího výboru, redaktorem časopisu Chemické listy, členem International Advisory Board časopisu Analytical and Bioanalytical Chemistry a řady dalších analytických časopisů a členem Royal Society of Chemistry a čestným členem Srbské chemické společnosti.

Program: Prof. Barek je předsedou odborné skupiny analytické chemie ČSCH a dlouholetým členem HV ČSCH. Kandiduje do Hlavního výboru jako reprezentant odborné skupiny analytické chemie, která patří v rámci ČSCH k největším a nejaktivnějším a chce se soustředit na organizování soutěží a konferencí pro mladé analytické chemiky (Cena Karla Štulíka, Cena Metrohm, Mezinárodní konference doktorandů, Mezinárodní soutěže studentů analytické chemie).

Petr Beier

Petr Beier, Ing., Ph.D. (nar. 1978), je členem ČSCH od roku 1997. Od roku 2011 je rovněž členem Americké chemické společnosti, kde nyní působí v executive committee divize fluorové chemie. Do hlavního výboru ČSCH kandiduje poprvé. Je absolventem Univerzity Pardubice (Ing.) a St. Andrews University ve Velké Británii (Ph.D.). Absolvoval dvouroční postdoktorskou stáž na Loker Hydrocarbon Research Institute, University of Southern California, Los Angeles a od roku 2007 pracuje jako vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie, AVČR. Je autorem 50 publikací s 560 citacemi, nositelem Ceny Aldreda Badera za organickou chemi (2013) a ceny Královské chemické společnosti za kreativní práci ve fluorové chemii (2017). Zabývá se organickou chemií sloučenin fluoru a prvků hlavní skupiny.

Program: Aktivně se podílet na práci v hlavním výboru; pomoci transformovat ČSCH v moderní profesní instituci podle vzoru ACS; prosadit podporu odborných skupin; zlepšit komunikaci vedení směrem ke členům; pokračovat ve zlepšení odborné kvality Sjezdu; zlepšit výhody pro členy (např. jobsearch, online přihláška, seznam výhod a slev) a tím zatraktivnit ČSCH pro nové členy; pomoci zlepšit prezentaci ČSCH na webu a sociálních sítích; pozitivně propagovat ČSCH a chemické vědy směrem k veřejnosti.

Markéta Bláhová

Markéta Bláhová, Ing. (nar. 1956), je členkou ČSCH od roku 1980. Je rovněž členkou ČSPCH. Do Hlavního výboru kandiduje podruhé, v letech 1990–2005 pracovala v sekretariátu Společnosti ve funkci tajemníka a několik let byla členkou vedení odborné skupiny historie chemie. Je absolventkou VŠCHT (FPBT). V současnosti je vedoucí oddělení pro kontrolu zákazu chemických biologických zbraní na SÚJB v Praze. Jako vedoucí Národního úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní úzce spolupracuje s mezinárodní Organizací pro zákaz chemických zbraní. V současnosti zastává funkci místopředsedy dozorčí rady SÚJCHBO, v.v.i. Je autorkou nebo spoluautorkou více než 20 odborných publikací a přednášek.

Program: V případě zvolení bych se chtěla zapojit do činností podporujících popularizaci chemie v rámci vzdělávacích aktivit Společnosti a spolupráce se skupinou historie chemie. Rovněž bych se ráda zapojila do spolupráce se SCHP.

Hana Čtrnáctová

Hana Čtrnáctová, prof. RNDr., CSc. (nar. 1952), je členkou České společnosti chemické od roku 1976. Je absolventkou PřF UK v Praze, profesorkou pro obor teorie vyučování chemii na Katedře učitelství a didaktiky chemie PřF UK a v současnosti vedoucí této katedry. Je zástupkyní ČR v Division of Chemical Education EuCheMS, regionálním reprezentantem v International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), zástupkyní ČR v European Science Education Research Association (ESERA), členkou redakčních rad čtyř zahraničních časopisů. Spolupracuje s Národním ústavem vzdělávání (NÚV) a dalšími ústavy MŠMT v oblasti chemického vzdělávání; v období 2013–2016 byla členkou odborné skupiny AK ČR, nyní je hodnotitelkou NAÚ. Je autorkou nebo spoluautorkou více než 340 publikací, skript, učebnic a monografií. Jejím hlavním zaměřením je problematika orientovaná na tvorbu učiva chemie na základních a středních školách, na tvorbu a aplikaci experimentů a chemických učebních úloh, zvláště v souvislosti s metodou badatelsky orientované výuky, a na vzdělávání učitelů chemie.

Program: Ráda by se zaměřila především na otázky chemického vzdělávání, a to na všech úrovních a typech škol, a na otázky popularizace chemie mezi mládeží i ostatní veřejností. Důležitá je podle jejího názoru také stále se rozšiřující mezinárodní spolupráce, společná setkávání chemiků na národních i mezinárodních akcích a participace na národních a mezinárodních projektech.

Pavel Drašar

Profesor RNDr Pavel Drašar, DSc, EurChem, CChem, CSci, FRSC, FCSPE, FIS 1966-71 PřF UK Praha, 1972-2002 ÚOCHB AV ČR Praha, 1995-2003 externí učitel UP Olomouc, 2001 UP Olomouc docent organické chemie, 2002- VŠCHT v Praze, FPBT, Ústav chemie přírodních látek, docent, později profesor (2004) pro obor organická chemie. 2004 DSc (AV ČR Praha). Nyní jsem pracující důchodce. K mým současným odborným zájmům patří chemie přírodních látek, syntéza steroidních heterocyklů a terpenů a steroidů. Dále se zabývám syntézou supramolekulárních systémů obsahujících steroidy a terpeny, laboratorní metodikou, vakuovou technikou, dělícími metodami, výpočetními metodami sloužícími pro předpověď pozorovatelných veličin. Web of Science: 226 dokumentů, citovaných 1098x, H-index 15. Dále spoluautor 25 patentů a 10 knih. American Chemical Society – člen, Royal Chemical Society (Londýn) – fellow, ECTN (European Chemistry Thematic Network) – president a zástupce ČSCH, EuCheMS (dříve FECS), executive committee – volený člen, ECRB (European Chemist Registration Board) – předseda, CPSE fellow, Isoprenoid Society fellow a general secretary, American Society for Engineering Education – člen, zástupce ČSCH. V ČSCH působím jako místopředseda. Jsem zástupce ČR a člen MC ve dvou akcích COST. Ve volném čase, pokud nevyplňuji dotazníky a hlášení, se těším z vnoučat, rodinné genealogie, rád (a, tuším, že dobře) vařím, rád ochutnávám cizokrajné krmě, dobrá vína a poté píši básně a znaven uléhám.

Program: Za smysl odborné činnosti považuji dobrou a smysluplnou práci v zaměstnání, v rámci České chemické společnosti pak udržování dobrého kreditu ČSCH a české chemie v zahraničí. Samozřejmě že toto platí i pro podporu „spřátelených“ chemických společností. Chtěl bych zejména udržet dobrou pozici ČSCH ve vydavatelském konsorciu CPSE a v rámci struktur kolem ECTN.

Martin Fusek

Martin Fusek, prof. Ing. CSc. (nar. 1958), dokončil vysokoškolské studium na VŠCHT v Praze v roce 1983 v oboru organické chemie, laboratoř prof. Otakara Červinky. Postgraduální studium v oboru biochemie absolvoval v roce 1988 na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, laboratoř Dr. Jarmily Turkové. V letech 1988–1994 absolvoval řadu zahraničních stáží v Oklahoma Medical Research Foundation, USA, a v European Molecular Biology Laboratory, SRN. Od roku 1995 pracoval na různých pozicích ve firmách Sigma-Aldrich a Merck v oblasti prodeje chemikálií. Od roku 2009 pracuje jako ředitel společnosti IOCB TTO s.r.o, která zajišťuje služby transferu technologií pro ÚOCHB AVČR, v.v.i. a od roku 2012 je zástupcem ředitele ÚOCHB AVČR v.v.i. pro strategický rozvoj. Od roku 1995 působí také jako externí pedagog na VŠCHT na Ústavu biochemie a mikrobiologie. Tam se v roce 2002 habilitoval a v roce 2012 byl jmenován profesorem v oboru biochemie. Od roku 1998 je členem předsednictva hlavního výboru České společnosti chemické. Do roku 2012 publikoval nebo byl spoluautorem více než 50 vědeckých článků (více než 700 citací), je spoluautorem monografie Aspartic proteinases (CRC Press, 1995), vysokoškolských skript Bioléčiva (Nakladatelství VŠCHT, 2008 a 2016) a knihy Biologická léčiva – teoretické základy a klinická praxe (Grada, 2012). Od roku 2010 je M. Fusek členem Výzkumné rady TAČR.

Program:V rámci ČSCH chce dále napomáhat rozvoji společnosti v oblasti spolupráce s akademickou a komerční sférou.

Martin Hrubý

Martin Hrubý, Mgr., Ph.D., DSc. (nar. 1978), je členem ČSCH od roku 1996. Absolvoval Katedru organické a jaderné chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., 2002), Ústav polymerů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Ph.D., 2006). V současné době je vedoucím vědeckým pracovníkem na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., kde získal titul DSc. v roce 2016. Absolvoval stáže na University of California at Berkeley, U.S.A. a Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Varšava, Polsko (postdoktorský pobyt hrazený Marie Curie fellowship). V rámci Oddělení supramolekulárních polymerních systémů vede skupinu zaměřenou na biokompatibilní supramolekulární polymerní systémy pro cílený transport a řízené uvolňování léčiv a radionuklidů, zejména pro aplikace v léčbě nádorových onemocnění a dále pak inteligentní polymery citlivé na vnější podmínky a polymerní chelátory kovů. Inicioval založení radionuklidové laboratoře na ÚMCH AV ČR. Je autorem nebo spoluautorem přes 90 impaktovaných publikací, přes 1300 citací, h-index 18. Autor nebo spoluautor více než 100 původních sdělení na konferencích, 4 příspěvků v monografiích, osmi zvaných přednášek na mezinárodních vědeckých sympoziích, tří patentů a tří užitných vzorů. Nejvíce citovaný článek byl citován 218 krát. Získal jako řešitel nebo spoluřešitel za ÚMCH AV ČR grantovou podporu na 10 projektů včetně jednoho konsorciálního Horizon 2020 projektu. Získal Hlávkovu cenu (2007), Cenu Karla Preise (2009), prémii Otto Wichterle (2013) a Baderovu cenu II (2013). Je školitelem nebo konzultantem-specialistou bakalářských, magisterských a doktorandských studentů a intenzivně se věnuje popularizaci chemie mezi středoškolskými studenty a pedagogy včetně podílu na organizaci středoškolských soutěží jako je Chemická olympiáda.

Program:Rád bych přispěl využitím svých zkušeností s popularizací chemie mezi středoškolskými studenty a pedagogy ke zvýšení počtu a kvality studentů hlásící se na chemické obory vysokých škol. Dále bych rád přispěl například spoluorganizací odborných setkání k prohloubení propojení makromolekulární chemie s ostatními obory v rámci ČSCH i mimo ni k posílení multidisciplinarity a hraničních oborů, jako je například využití polymerů v medicíně.

Jan John

Jan John, prof. Ing. CSc. (nar. 1953), je absolventem katedry jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze v roce 1977; CSc. (1983), doc. (2000), prof. (2005) vše tamtéž. 1985–1990 – dlouhodobé postdoktorátní a pracovní pobyty na University of Oslo, Norwegian Institute for Water Research, Norwegian University of Science and Technology Trondheim a ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně (celkem 4,5 roku). V současnosti vedoucí své mateřské katedry. Hlavní oblasti odborného zájmu: 1. Zpracování radioaktivních odpadů, separační metody, 2. Radioanalytické metody, jaderná spektroskopie, 3. Monitorování a speciace radionuklidů v životním prostředí. Koordinátor nebo vědecký koordinátor tří evropských projektů RP Euratom, odpovědný řešitel účasti ČVUT v Praze v šesti projektech RP a H2020 Euratom. Odpovědný řešitel a spoluřešitel řady projektů podpořených národními grantovými agenturami. Autor nebo spoluautor více než 100 odborných sdělení, z toho více než 60 ve Web of Science. Člen poradních výborů mezinárodních časopisů Radiochimica Acta a Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Předseda organizačního výboru série mezinárodních konferencí RadChem, jako součásti panevropské serie konferencí v oblasti jaderné chemie garantované Division of Nuclear- and Radiochemistry EuCheMS. Dlouholetý předseda odborné skupiny Jaderná chemie ČSCH, dlouholetý tajemník Division of Nuclear- and Radiochemistry EuCheMS.

Program:V případě svého zvolení do HV bych rád navázal na svou dosavadní činnost v Hlavním výboru (HV) a přispěl k dokončení některých dlouhodobějších akcí iniciovaných současným Předsednictvem a HV. Svých dlouholetých zkušeností získaných jako zástupce ČSCH v EuCheMS a ve funkci tajemníka Division of Nuclear and Radiochemistry EuCheMS bych se pokusil využít k udržení a posílení pozic a vlivu ČSCH v EuCheMS a dalších evropských chemických strukturách. Na národní úrovni by mou prioritou byla aktivní spolupráce s dalšími národními chemickými společnostmi. Mou prioritou na úrovni společnosti by bylo udržení stability členské základny a snaha o zvýšení zastoupení a aktivizaci mladých chemiků ve společnosti.

Stanislav Kafka

Stanislav Kafka, doc. Ing. CSc. (nar. 1954), je členem České společnosti chemické od roku 1974. Významně se podílel na organizaci 50. sjezdu chemických společností, který se uskutečnil v roce 1997 ve Zlíně. V letech 1998–2010 byl členem výboru Odborné skupiny organické, bioorganické a farmaceutické chemie, ve volebním období 2009–2013 byl členem Hlavního výboru ČSCH, je předsedou Zlínské pobočky ČSCH. Kromě ČSCH je také členem Gumárenské skupiny Zlín České společnosti průmyslové chemie. Od roku 2002 se podílí na organizování krajských kol Chemické olympiády ve Zlínském kraji v kategoriích středoškolských studentů, organizoval Národní kolo Chemické olympiády, které proběhlo v roce 2015. Absolvoval studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Pracuje na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jako docent pro obor organická chemie. Je autorem nebo spoluautorem 43 publikací ve vědeckých časopisech, 69 příspěvků na mezinárodních nebo národních konferencí a autorem několika skript. Jeho hlavní oblastí výzkumu je chemie dusíkatých heterocyklických sloučenin.

Program:Podílet se na aktivitách ČSCH, kde bude třeba, hlavně na aktivitách zaměřených na zlepšování povědomí veřejnosti o významu chemie jak z hlediska materiálního, tak z hlediska jejího přispívání k rozvoji kultury, na vytváření zájmu o studium chemických věd u mládeže, na přípravě 70. sjezdu chemiků a také na popularizaci, zvyšování respektu a posilování členské základny ČSCH.

Viktor Kanický

Viktor Kanický, prof. RNDr., DrSc. (nar. 1953), je místopředsedou výboru odborné skupiny analytické chemie. Je absolventem PřF MU v Brně, profesorem pro obor analytická chemie PřF MU v Brně, proděkanem PřF MU (2010–2018), zástupcem ředitele Ústavu chemie, členem Rady Ústavu analytické chemie AV ČR, členem Rady Ústavu anorganické chemie AV ČR, členem České komise při UNESCO a předsedou Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, Praha. Je autorem nebo spoluautorem 117 původních vědeckých publikací s celkovým počtem citací cca 1150 (bez autocitací) a h-indexem 19. Hlavní směry jeho výzkumu jsou zaměřeny na optickou a hmotnostní spektrometrii v indukčně vázaném plazmatu, spektroskopii laserem buzeného plazmatu a anorganickou analýzu geologických, archeologických, environmentálních i biologických materiálů.

Program:Jeho programem pro nové volební období je podílet se na organizování sjezdů Asociací chemických společností, organizaci přednášek zahraničních odborníků pozvaných na základě spolupráce národních chemických společností a spolupráce při organizování soutěže o cenu Karla Štulíka.

Zdeňka Kolská

Zdeňka Kolská, doc. Ing., Ph.D. (nar. 1969), pracuje v Ústeckém materiálovém centru Přírodovědecké fakulty, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, spolupracuje i s dalšími fakultami UJEP, zejména Fakultou životního prostředí a Fakultou výrobních technologií a managementu. Promovala na VŠCHT Praha v roce 1991 (obor technická fyzikální a analytická chemie); titul PhD získala v oboru fyzikální chemie v roce 2005 na VŠCHT Praha a doc. v roce 2013 taktéž na VŠCHT Praha (obor fyzikální chemie). Má 2 dcery (22 a 20 let). Oblast výzkumu: studium povrchových vlastností pevných látek (zejména elektrokinetický potenciál, smáčivost, velikost povrchu a porozita); studium fyzikálních, chemických a fyzikálně-chemických modifikací povrchů látek; experimentální studium čistých kapalin a kapalných binárních soustav; strukturně příspěvkové metody pro odhady fyzikálně-chemických vlastností látek. Dle WOS je autorkou či spoluautorkou 114 publikací v IF časopisech, počet citací 1027, h-index 20. Je též autorkou či spoluautorkou 13 kapitol v knihách. Věnuje se popularizaci chemie, nanotechnologií a přírodních věd.

Program:i nadále bych ráda pokračovala v činnostech, které jsem doposud dělala:

 1. Spolupráce ústeckého regionu s UJEP a s VŠCHT Praha;
 2. Popularizace chemie, nanotechnologií a přírodních věd nejen v ústeckém regionu;
 3. Spolupráce s chemickým průmyslem ústeckého regionu;
 4. Organizace různých setkání institucí s chemickým zaměřením (VŠ, výzkumné organizace, průmyslové podniky), převážně v ústeckém regionu (Kulaté stoly, Inovační burzy, Workshopy);
 5. Řada výše zmíněných akcí se organizuje a bude organizovat ve spolupráci s česko-saským pohraničím;
 6. Těsnější spolupráce chemicky, přírodovědně a technicky zaměřených fakult ústecké UJEP mezi sebou s VŠCHT Praha a dalšími institucemi na mnoha odborných i popularizačních aktivitách;
 7. Předávání informací o ČSCH a jejích aktivitách institucím v ústeckém regionu;
 8. Pomoc při pořádání aktivit ČSCH i dalších odborných společností;
 9. Spolupráce ČSCH a časopisu Chemické Listy.
Jiří Kotek

Jiří Kotek, Dr. Ing. (nar. 1971), je absolventem Strojní fakulty ČVUT, obor Materiálové inženýrství. Pracuje v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v současné době je jeho ředitelem. Zabývá se vztahy mezi strukturou a výsledným chováním polymerních materiálů, jejich směsí a kompozitů. Jeho aktivity zahrnují formulaci vícefázových polymerních materiálů a technologie jejich zpracování, polymery z obnovitelných zdrojů, porézní polymerní materiály pro biomedicinální aplikace, studium deformačních a lomových procesů, metodiky hodnocení mechanického chování a recyklaci odpadních plastů. Publikoval 62 impaktovaných prací, které byly 979 x citovány, H-index 17. Původce 2 patentů. Je národním zástupcem ČSCH v Evropské polymerní federaci.

Program:Kromě důležitých aktivit obecnějšího charakteru, za které pokládá popularizaci chemie, vzdělávání v chemických oborech a spolupráci akademické a komerční sféry se chce soustředit zejména na obnovení činnosti odborné skupiny Makromolekulární chemie. V rámci členství ČSCH v Evropské polymerní federaci by v blízké budoucnosti rád v Praze pořádal Kongres Evropské polymerní federace.

Libor Kvítek

Libor Kvítek, doc. RNDr. CSc. (nar. 1960), je členem České společnosti chemické od roku 1995, v letech 1998–2005 pracoval ve výboru olomoucké pobočky ČSCH. Je absolventem PřF UK Praha, nyní docentem oboru fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Autor nebo spoluautor více než 60 publikací (58 dle WOS) zejména z oblasti nanomateriálové chemie, H-index 16. Výzkumné zaměření na přípravu, charakterizaci a aplikace nanočástic kovů, zejména pak stříbra a zlata. Mimo toto odborné zaměření se dlouhou dobu věnoval propagaci přírodních věd mezi středoškolskou mládeží v rámci řady projektů a rovněž jako předseda olomoucké krajské komise ChO.

Program:V případě zvolení do hlavního výboru ČSCH bych se rád věnoval některé ze dvou oblastí, z nichž jedna souvisí s pozitivní prezentací chemie na veřejnosti a druhá se zvýšením prestiže odborných akcích pořádaných ČSCH. V rámci prvé aktivity jde zejména o zviditelnění úspěchů české chemie mezi širokou veřejností a hlavně popularizaci chemie mezi mládeží, počínaje již základní školou, kde se obvykle vytváří prvotní představa žáčků o jejich budoucí kariéře. V rámci druhé aktivity by šlo zejména o zvýšení prestiže národního odborného časopisu Chemické listy a zejména pak o návrat chemiků na národní odborné akce, především chemické sjezdy.

Oldřich Lapčík

Oldřich Lapčík, prof. RNDr. Ph.D. (nar. 1960), vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK Praha, obor biochemie. Po základní vojenské službě pracoval na Hemodialyzačním oddělení Strahov, FN2sP, Praha, souběžně se studiem na PřF UK a obhájil v roce 1989 diplomovou práci na téma: Studium metabolismu fosfátu a vápníku u dlouhodobě dialyzovaných pacientů. V letech 1989–2001 pracoval v Endokrinologickém ústavu v Oddělení steroidních hormonů, kde má dosud částečný úvazek. Od roku 2002 dosud je zaměstnán na Ústavu chemie přírodních látek, FPBT VŠCHT Praha, od r. 2006 ve funkci vedoucího ústavu. Současné odborné zájmy: fenylpropanoidy (např. isoflavonoidy, flavonoidy, lignany a další fenolické látky), steroidy, nové syntetické drogy, imunoanalýza, separační techniky, vztah mezi sekundárními metabolity a nutriční a hédonickou hodnotou potravin rostlinného původu. Je autorem nebo spoluautorem více než 100 vědeckých článků a kapitol v monografiích (WOS: 91 publikací a 1200 citací k 30.4. 2017) a věnuje se popularizaci přírodovědných témat (zejména v časopisu Vesmír, okolo 70 článků a glos).

Program:Organizování odborných a vzdělávacích akcí, spolupráce s médii, popularizace vybraných témat chemie a biochemie mezi odborníky jiných specializací a širší veřejností.

Tomáš Navrátil

Navrátil Tomáš, doc. Ing. PhD. (nar. 1967), je členem České společnosti chemické od roku 1994; kde působí v odborné skupině Analytické chemie a od roku 2011 pracuje jako vědecký tajemník této skupiny. Do Hlavního výboru kandiduje poprvé. Je absolventem VŠCHT (FCHI, Katedra fyziky a měřicí techniky, 1990). Doktorandské studium absolvoval na Př UK, Katedra analytické chemie, Praha (1996). Od roku 2012 je docentem biochemie na 1. lékařské fakultě UK, Praha. Od roku 1990 pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., v současnosti jako zástupce vedoucího oddělení Biomimetické elektrochemie. Zároveň od roku 2002 vyučuje na 1. lékařské fakultě UK a VFN v Praze, Ústavu lékařské chemie a biochemie a laboratorní diagnostiky. Je autorem nebo spoluautorem více než 180 odborných publikací (z toho cca 150 ve WOS) z oblasti elektroanalytické chemie, biochemie, toxikologie a pracovního lékařství, 2 patentů, 8 kapitol v monografiích a 9 kapitol ve vysokoškolských skriptech, H-index 31, cca 1400 citací dle WOS (s vyloučením autocitací). Hlavními směry jeho výzkumu jsou životní prostředí, biologicky významné látky, biochemie, toxikologie, voltametrie, elektrochemie, vývoj elektrod a elektrodových materiálů, vývoj analytických metod, eliminační voltametrie s lineárním scanem a chemometrie.

Program:V případě zvolení bych se chtěl především zaměřit na zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce ústavů AV a vysokých škol, a to jak v oblasti vědecké, tak v oblasti pedagogické. Proto bych, obdobně jako doposud, chtěl být v maximální možné míře nápomocen při podpoře kvalitního vzdělávání v oboru chemie, matematiky a dalších přírodních věd na středoškolské úrovni, ale i úrovni základního školství a získávání budoucích nadšených badatelů a přírodovědců. Jako velmi důležitou vidím potřebu popularizace vědy (organizování odborných setkání, vzdělávacích a popularizačních akcí pro laickou veřejnost, ale i pro odborníky z jiných oblastí vědy, spolupráci s médii, apod.). Velké nedostatky, k jejichž odstraňování bych rád přispěl, spatřuji v odtrženosti (nejen) chemického základního výzkumu od průmyslu a praxe. V neposlední řadě bych se rád podílel na zkvalitňování práce a spolupráce jednotlivých odborných skupin (např. analytické chemie a elektrochemie) a zároveň regionálních poboček.

Václav Slovák

Václav Slovák, doc. RNDr. Ph.D. (nar. 1966), promoval na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v oboru Anorganická chemie v roce 1989, Ph.D. obhájil v 2001 na FMMI VŠB-TU Ostrava, obor Chemické a energetické zpracování paliv, habilitoval na PřF UP Olomouc pro obor Anorganická chemie v 2005. Pracuje na katedře chemie Přírodovědecké fakulty, Ostravská univerzita v Ostravě. Jeho odborné zaměření je studium kinetiky heterogenních termických reakcí pomocí termické analýzy a příprava a vlastnosti uhlíkatých materiálů především pro adsorpční aplikace. Publikoval 32 článků v impaktovaných časopisech, SCI 217 (bez autocitací), H-index 10 (WOS). Od roku 2005 je členem Hlavního výboru a předsednictva ČSCH, v roce 2011 koordinoval aktivity Mezinárodního roku chemie v ČR.

Program:Budu-li zvolen, budu především hledat cesty k vyšší atraktivitě ČSCH mezi chemiky a dále chci pokračovat v práci v oblasti propagace chemie směrem k neodborné veřejnosti.

Petr Štěpnička

Petr Štěpnička, prof. RNDr. PhD. DSc. FRSC (nar. 1972), absolvoval magisterské (1995) i doktorské studium (1998) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pro rok 1999 byl pozván k postdoktorální stáži v týmu Profesora Tahakashiho v Catalysis Research Center na Hokkaido University v Sapporu. Od roku 2000 opět pracuje na katedře anorganické chemie PřF UK. V roce 2005 se habilitoval a v roce 2012 byl jmenován profesorem pro obor anorganická chemie. V roce 2016 získal hodnost doktora věd. Dlouhodobě se zabývá syntézou organokovových sloučenin a jejich katalytickými aplikacemi. Publikoval kolem 210 původních prací, které byly jinými více než 2200× citovány. Členem ČSCH je od roku 1996.

Program:Do Hlavního výboru ČSCH kandiduje poprvé. Chtěl by propagací ČSCH zvýšit viditelnost a širší uznání této významné profesní společnosti, podporovat její domácí aktivity i zahraniční spolupráce.

Petra Šulcová

Petra Šulcová, prof. Ing. Ph.D. (nar. 1970), je absolventkou VŠCHT v Pardubicích (1993) v oboru „Technologie anorganických výrob“. Od r. 1997 působí na katedře anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kde v roce 1997 obhájila disertační práci, habilitovala se v r. 2002 a v r. 2009 byla jmenována profesorkou v oboru „Chemie a technologie anorganických materiálů“. Základem odborného zaměření je anorganická technologie, především syntéza anorganických oxidických sloučenin s vysokou termickou stabilitou, věnuje se oblasti anorganických pigmentů a práškových materiálů a jejich hodnocení nejen z hlediska fyzikálně-chemického, ale také pigmentově-aplikačního pro nejrůznější pojiva. Dále se zabývá využitím metod termické analýzy ke studiu reakcí v tuhé fázi a termické stability anorganických sloučenin. Dosažené výsledky výzkumu byly dosud publikovány ve více než 80 článcích v impaktovaných časopisech. Od r. 2008 je členkou ediční rady časopisu „Journal of Thermal Analysis and Calorimetry“. Členkou ČSCH je od r. 1998. Od r. 2008 zastává funkci předsedkyně celorepublikové odborné skupiny termické analýzy při ČSCH. Z této pozice podporuje a rozvíjí vzájemnou spolupráci s odbornými termoanalytickými skupinami Slovenska, Polska, Maďarska a také Německa. Je členkou předsednictva ČSCH pro období 2013–2017.

Program:V případě zvolení se bude aktivně účastnit činnosti HV ČSCH a podílet se na organizování odborných akcí (sjezdů a konferencí) v rámci ČSCH, které budou pozitivně zviditelňovat ČSCH. Zároveň by ráda pokračovala v přípravě propagačních materiálů společnosti a také představování aktivit společnosti v Chemických listech. V této souvislosti bude také podporovat spolupráci s mládeží s cílem vzbudit její zájem o členství v ČSCH a hlavně aktivní činnost v rámci chemické společnosti.

Jan Tříska

Jan Tříska, prof. Ing. CSc. (nar. 1944). Členem ČSCH od roku 1979. 1968 VŠCHT FTPV, 1973 CSc. na FTPV VŠCHT Praha, 1998 habilitace na FCHI VŠCHT Praha, 2012 jmenování profesorem MU Brno pro obor Chemie životného prostředí. V sedmdesátých letech se začal na VŠCHT zabývat chemií adamantanu, poté plynovou chromatografií uhlovodíků, jejich derivátů a xenobiotik na křemenných kapilárních kolonách. Byl členem týmu, který vyvinul první křemenné kapilární kolony v Československu. Od 1987 pracoval v Laboratoři analytické chemie, která byla součástí Společných laboratoří Jihočeského biologického centra (SLÚP) ČSAV, jako vedoucí laboratoře a zástupce ředitele SLÚP ČSAV. Od 1993 pracoval v Ústavu ekologie krajiny AV ČR v Č. Budějovicích jako vědecký pracovník a vedoucí Oddělení analytické chemie, poté Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR, nyní pracuje v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., jako vědecký pracovník a vedoucí Laboratoře metabolomiky a izotopových analýz a přednáší na JU v Č. Budějovicích. Zabývá se biologicky aktivními látkami a xenobiotiky ve složkách životního prostředí a v rostlinách a jejich analýzou pomocí GC-MS a LC-MS. Autor a spoluautor 144 původních prací (115 prací s IF), 164 vystoupení na konferencích doma i v zahraničí a 19 patentů. Absolvoval zahraniční stáže v Německu, USA, Švédsku, Kanadě a Finsku. Je zakládajícím členem Inženýrské akademie České republiky a členem Hlavního výboru ČSCH. Pedagogická činnost: přednášel a vedl cvičení na VŠCHT v Praze, podílel se na výchově řady diplomantů a doktorandů, přednášel vybrané kapitoly z analytické chemie v předmětu „Fytofarmacie“ na ZF JU, nyní přednáší předmět „Monitorovací analytika“ a „Environmental Chemistry“ na PřF JU v Č. Budějovicích. Je členem oborové rady Zemědělská chemie JU v Č. Budějovicích a Chemie ŽP na MU v Brně. Byl pořadatelem konferencí „Analýza a chemie pesticidů“ (1989,1991), spolupořadatelem národní konference „Kvalita moravských a českých vín a jejich budoucnost“ v roce 2008 v Lednici a předsedou org. výboru 52. sjezdu chemických společností v Č. Budějovicích v roce 2000.

Program:Usilovat o založení OS Chemie životního prostředí, která dosud ve struktuře společnosti chybí. Při jednáních HV akcentovat problematiku životního prostředí. Pokračovat a prohloubit spolupráci s Division of Chemistry and the Environment jako delegát ČSCH.

Ulrichová Jitka

Jitka Ulrichová (prof. RNDr., CSc., nar. 1956) je členkou České společnosti chemické od roku 1980. Ve volebním období 2013–2017 byla členkou Hlavního výboru a místopředsedkyní Společnosti. Promovala na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje ve funkci profesorky pro obor biochemie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je přednostka Ústavu lékařské chemie a biochemie, vedoucí Laboratoře buněčných kultur a prorektorka UP pro vědu, výzkum a doktorská studia. Je členkou 4 dalších odborných společností – České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, European Society of Toxicology In Vitro, International Society for Study of Xenobiotics and Centre for Doctoral Education – European University Association. Pracuje jako členka několika domácích a evropských komisí. Je vedoucí redaktorkou časopisu Biomedical Papers. Od roku 2012 pracuje v předsednictvu ČSVTS. Je autorkou nebo spoluautorkou 184 publikací, 32 přehledných článků a 6 patentů. Hlavním směrem jejího výzkumu je studium biologické aktivity přírodních látek na primárních buněčných kulturách a in vivo modelech.

Program:Pokračovat v rozšiřování vzájemně prospěšných kontaktů s výrobními/obchodními společnostmi chemického/farmaceutického průmyslu, výzkumnými a akademickými institucemi v České republice a zahraničí a s dalšími odbornými společnostmi. Pokračovat v dobré spolupráci se sousedními národními chemickými společnostmi založené na výměně mladých chemiků, přednášejících a organizování společných kongresů.

Irena Valterová

Irena Valterová, doc. RNDr. CSc., se narodila 1952 v Praze. Vystudovala organickou chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1977). Poté nastoupila do Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV v Praze, kde ukončila aspiranturu v oddělení přírodních látek na tématice obranných látek termitů (1983). V letech 1990–1992 působila na Royal Institute of Technology ve Stockholmu, kde se zabývala dvourozměrnou plynovou chromatografií a enantioselektivními separacemi. Od roku 2004 vedla skupinu Semiochemikálií v Oddělení přírodních látek ÚOCHB, od r. 2007 je vedoucí vědecké skupiny Infochemikálií ÚOCHB. Publikovala 157 původních sdělení, které byly citovány 1975-krát, H-index 23. Je dlouholetou členkou ČSCH, kde pracovala ve výboru Odborné skupiny organické, bioorganické a farmaceutické chemie až do r. 2016 a v období 2013–2017 v Hlavním výboru ČSCH. Je členkou Komise pro udělování Baderovy ceny II. Dále je činná v International Society of Chemical Ecology, jejímž je sekretářem od r. 2014 a byla letos znovu zvolena na období do r. 2017–2020. Její specializací jsou přírodní látky ekologického významu, konkrétně izolace a určování struktury hmyzích feromonů a studium biosyntetických drah, kterými tyto látky vznikají.

Program:Budu-li zvolena do výboru ČSCH, své místo bych viděla v pomoci s přípravou a vydáváním oficiálních tisků společnosti (Chemické listy, propagační materiály…), v přípravě sjezdů a konferencí organizovaných společností a v práci s chemickým „dorostem“. Tématicky chci pracovat tam, kde se chemie potkává s vědami o živé přírodě.

Jiří Vohlídal

Jiří Vohlídal, prof. RNDr. CSc. (nar. 1946), vyučen (1963) a zaměstnán jako dělník (1963-65) v Barvy a laky, n.p., 1965–70 vystudoval PřF UK v Praze (makromolekulární chemie), 1970-72 pracoval v ÚFCH ČSAV, od 1972 na katedře fyzikální chemie PřF UK, 1988 docent fyzikální chemie, 1990-97 a 2003-2009 vedoucí katedry fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK, v současnosti profesor tamtéž, 2000 docent a 2001 profesor makromolekulární chemie. Členem ČSCh je od r. 1972 (?). Je autorem a spoluautorem řady učebnic a skript pro střední školy s chemickým zaměřením a univerzity. Od r. 1974 přednáší na PřF UK kurzy z oblasti fyzikální a makromolekulární chemie na PřF UK. Je garantem magisterského studia chemie a doktorského studia makromolekulární chemie na PřF UK. Ve vědecké oblasti se zabývá výzkumem přípravy a vlastností speciálních polymerů, zejména konjugovaných tradičních a supramolekulárních polymerů (118 publikací v impaktovaných časopisech citovaných cca 1500-krát, H-index 22). Byl (je) odpovědným řešitelem a spoluřešitelem řady grantových projektů z oblasti materiálové (makromolekulární a fyzikální) chemie a katalýzy sponzorovaných českými i mezinárodními agenturami. Pracoval celkem šest funkčních období v komisích GA ČR a GA AV ČR.

Program:Od r. 1977 pracuji v Polymerní divizi IUPAC jako národní reprezentant a Associate Member (4 roky) a od roku 2014 jako Associate Member a od r. 2016 jako Titular Member v Nomenklaturní divizi IUPAC. Od r. 2002 jsem členem Českého komitétu pro chemii (zastupuje ČR v IUPAC), z toho 10 let je jeho předsedou. V rámci reorganizace bude správa českých národních vědeckých komitétů přecházet z AV ČR pod různé odborné společnosti, přičemž dle dohody ČKCh přejde pod správu ČSCH. Proto bych se v rámci ČSCH staral o spolupráci s organizací IUPAC.

Revizní komise

Žaneta Dohnalová

Žaneta Dohnalová, Ing. Ph.D. (nar. 1976), je členkou české společnosti chemické od roku 2000. Od roku 2014 je členkou revizní komise České společnosti chemické. Je absolventem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (1999); Ph.D. (2004) tamtéž. Od roku 2007 je členkou okresní a krajské komise soutěže středoškolské odborné činnosti. Její vědecké zaměření zahrnuje chemii a syntézu anorganických pigmentů a práškových materiálů, jejich možných aplikací do keramických glazur, organických pojivových systémů a stavebních materiálů. Je autorkou nebo spoluautorkou 35 vědeckých publikací, z toho 25 bylo publikováno v mezinárodních časopisech. Na mezinárodních konferencích zveřejnila 63 příspěvků a více než 90 příspěvků zveřejnila na národních konferencích.

Program: Podílet se na organizaci odborných konferencí a seminářů zejména v rámci činnosti odborné skupiny termické analýzy. Popularizovat činnost ČSCh a zvýšit zájem z řad studentů Univerzity Pardubice o členství v této společnosti. Uplatnit získané zkušenosti z předchozího působení v revizní komisi české společnosti chemické.

Ivona Sedlářová

Ivona Sedlářová, Ing. Ph.D. (nar. 1964), člen ČSCH od roku 2003. V roce 1988 jsem ukončila studium na VŠCHT Praha v oboru Technologie silikátů. Od roku 1990 pracuji na Ústavu anorganické technologie VŠCHT Praha. Nejdříve jsem nastoupila jako vědecký pracovník a od roku 1999 přešla na pozici pedagogickou. V roce 2007 jsem dokončila kombinovanou formu doktorského studia a obhájila disertační práci v oboru Anorganická technologie. Vedle pedagogické práce, od základních laboratoří anorganické chemie v 1. ročnících po přednášky z Procesů v heterogenních systémech v posledním ročníku, se věnuji studiu kinetiky heterogenních nekatalyzovaných reakcí z oblasti anorganických technologií a studiu struktury pevné fáze pomocí rtuťové porozimetrie.

Program: Pro práci v revizní komisi nabízím svoji systematičnost, bez které se neobejde žádný pracovník v chemické laboratoři, trpělivost, vyzkoušenou při práci pedagoga a organizační schopnosti, které jsem v sobě odhalila při snaze skloubit rodinu, práci na vysoké škole a doktorské studium.

Karolina Schwarzová

Karolina Schwarzová, RNDr. Ph.D. v roce 2001 absolvovala magisterské studium, obor analytická chemie a doplňkové studium, obor učitelství chemie pro střední školy na PřF UK v Praze, v roce 2006 doktorské studium, obor analytická chemie na Katedře analytické chemie na PřF UK v Praze a získala titul Ph.D. Je odbornou asistentkou na Katedře analytické chemie PřF UK v Praze. Absolvovala dlouhodobé zahraniční stáže v roce 2002 v Brazílii (skupina prof. J. C. Moreiry, FIOCRUZ/ENSP, Rio de Janeiro), 2003 na Slovensku (prof. J. Labuda, Slovenská Technická Univerzita v Bratislavě) a 2004 ve Spojených státech amerických (prof. G. M. Swain, Michigan State University, East Lansing). Karolina Schwarzová je členkou UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí na katedře analytické chemie PřF UK. Jejím vědeckým zájmem je vývoj a charakterizace elektrodových materiálů a detektorů a jejich použití při detekci organických biologicky aktivních látek s využitím moderních elektroanalytických metod. Je/byla řešitelkou či spoluřešitelkou několika grantů GAUK, GAČR a MŠMT ČR. Je autorkou či spoluautorkou 51 publikací v impaktovaných odborných časopisech (celkem 1300 citací dle WOS) a 17 kapitol v monografiích z oblasti elektroanalytické chemie. H-index má 20. V roce 2012 získala stipendium “LʼOreal Pro ženy ve vědě 2012”. Na PřF UK je aktivní pedagožkou, podílí se na přednáškách, seminářích a praktických cvičení z oblasti obecné analytické chemie, organické analýzy a elektrochemických metod pro studenty všech stupňů studia; vede studenty bakalářského, magisterského a doktorského stupně studia (více než 30 obhájených prací od roku 2005). Od 2010 je členkou revizní komise České společnosti chemické. Je členkou odborné skupiny analytické chemie.

Program: Podíl na organizaci odborných přednášek, seminářů a soutěží pro studenty v rámci činnosti odborné skupiny analytické chemie. Popularizace činnosti ČSCH v řadách studentů na PřF UK a jejích fakultních i dalších středních školách. V případě zvolení zúročení zkušeností získaných dosavadní činností v revizní komisi v dalším volebním období.

Kateřina Valentová

Kateřina Valentová, doc. Ing. Ph.D. (nar. 1976), je členkou České společnosti chemické od roku 2000. Je absolventkou FPBT VŠCHT, obor Obecná a aplikovaná biochemie, zaměření Biomedicínské inženýrství. Ph.D. obhájila v roce 2004 pro obor Lékařská chemie a biochemie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v témže oboru se v roce 2012 habilitovala. Během působení na Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP přednášela vybraná témata předmětu Lékařská chemie pro obor zubní lékařství, vedla praktická cvičení a semináře předmětů Lékařská chemie a Biochemie. V současnosti je vědeckou pracovnicí Laboratoře biotransformací MBÚ AV ČR, je řešitelkou projektů GA ČR a COST CZ a členka oborového poradního orgánů MŠMT INTER-INFORM. Autorka nebo spoluautorka 44 vědeckých publikací (SCI 828, h-index: 20) a pěti učebních textů. Hlavním směrem jejího výzkumu je biologická aktivita a biotransformace přírodních (fenolových) látek v modelech in vitro, ex vivo a in vivo (klinické studie). Školitelka bakalářských, diplomových i disertačních prací na LF UP, VŠCHT i PřF UK, členka Oborové rady doktorského studijního programu Lékařská chemie a klinické biochemie LF UP. Od roku 2013 je členkou Revizní komise ČSCH.

Program: V České společnosti chemické bych ráda pokračovala a navázala na svou zkušenost v práci Revizní komise.