Etický kodex

Naše civilizace, jak ji známe dnes, je neodmyslitelně vázána na pokrok v chemii a hluboce váží odpovědnost k lidem a k příštím generacím. Mnoho věcí, které se dnes zdají být naprosto normální, bylo před nedávnou dobou nemyslitelných. Díky chemii je dnes mnoho lidí pravidelně zásobováno potravinami, dostatečným množstvím účinných léků a dalšími hodnotami tak, že střední doba života lidí roste a je dvojnásobná ve srovnání se stavem v minulém století. Ve svém každodenním životě také přijímáme výhody používání stále lepších materiálů. Nicméně jsou chemici stále konfrontováni s potřebou nových řešení. Dramaticky rostoucí množství lidí na Zemi musí být nejen nasyceno, ale i ošaceno a stále ještě mnoho nemocí nemůže být ani léčeno. I v nadšení pro nové objevy chemici nikdy neztrácejí ze zřetele etické a společenské standardy. Je samozřejmé, že všechny nové metody a pokrok obsahují rizikové faktory, jež jsou kriticky vnímány širokou veřejností. Bezpečnostní standardy jsou v celém oboru vysoké, což spolu s vysokou úrovní chemického vzdělávání a bezpečnostní výchovy vytváří jedinečné podmínky pro další rozvoj. Chemici jsou si vědomi šíře problematiky a dopadu své práce a vědomě přebírají odpovědnost k příštím generacím stejně jako k vysokému standardu života, který by měl pokračovat do budoucna. ČSCH podporuje svobodu, toleranci a pravdu ve vědě a k této podpoře zavazuje své členy. Za zvláštní poslání bere na sebe snahu o zlepšování pozice chemie, chemických vědomostí a dovedností. Všichni členové ČSCH jsou si vědomi faktu, že jako odborníci jsou zvláště odpovědni za dopad své práce na lidi a životní prostředí. ČSCH a její členové podporují a prosazují udržitelný a trvalý rozvoj společnosti, hospodářství a životního prostředí. V jejich činnosti je vždy obsažen prvek odpovědnosti příštím generacím. Dodržují všechna zákonná ustanovení týkající se jejich práce, jejich výsledků a dopadu a jsou proti zneužití chemie, jak např. při vyvíjení chemických zbraní nebo návykových látek. Jsou zavázáni k použití pravdivých údajů při získávání a šíření chemických znalostí a nepoužívají nečestných metod. Jednání proti těmto principům ničí pověst profese jako takové a je neslučitelné se členstvím v ČSCH. Chemici nesou osobní odpovědnost za svoji práci a za informace produkované jako její důsledek. Přitom musí brát na zřetel kterýkoliv z následujících požadavků tak, jak mohou být použity v jejich vlastním oboru. K naplnění těchto idejí se členové ČSCH zavazují:

 1. Identifikovat účel kterékoliv zamýšlené práce k tomu, aby bylo jisté, že je potřebná, užitečná a je pravděpodobné, že bude úspěšná. Zvážit její důsledky společenské a dopad na životní prostředí.
 2. Ujistit se, že všechna práce je ihned kompetentně, přesně a neodstranitelně zaznamenávána osobou, která práci provádí, a že následné zpracování a hlášení zajistí její integritu a použitelnost tak dlouho, jak to může být potřeba.
 3. Ujistit se, že všechny materiály, včetně vzorků, jsou identifikovány, je s nimi bezpečně zacházeno, jsou řádně používány, transportovány, rozdělovány a zařazovány a že je k dispozici náležitá informace, která se jich týká.
 4. Nést plnou odpovědnost za přijatou práci a technická rozhodnutí konzistentní s bezpečností, zdravím a obecným prospěchem lidí a neprodleně odkrývat všechny faktory, které je mohou ohrozit, nebo negativně ovlivnit životní prostředí.
 5. Respektovat zákony a uznávané hodnoty země, v níž působí.
 6. Vyhýbat se “konfliktu zájmů” ať již skutečnému nebo cítěnému všude tam, kde by mohlo dojít k ovlivnění odborného řešení či k negativnímu dopadu na životní prostředí, kde je to možné, a odhalovat jak tyto konflikty, tak zúčastněné “strany”, pokud jsou známy.
 7. Být čestní a realističtí v nárocích a odhadech založených na dostupných údajích.
 8. Zachovávat nestrannost v rozhodování a posuzování.
 9. Odmítat úplatky v jakékoliv formě.
 10. Používat pouze ty tituly a označení, na něž mají právo.
 11. Zlepšovat úroveň chemického vzdělání.
 12. Udržovat a zlepšovat odbornou a technickou kompetenci a pověřovat ostatní odbornými a technologickými úkoly pouze pokud to umožňuje jejich úroveň kvalifikace a odborné praxe, nebo až po plném odhalení souvisejících omezení.
 13. Vyhledávat, přijímat a nabízet čestnou kritiku technických prací vedoucí ke zjištění a nápravě technických chyb a náležitě uvádět autorství ostatních.
 14. Chovat se stejně ke všem, bez ohledu na jejich funkce, rasu, náboženství, pohlaví, zdravotní stav, věk či národnost.
 15. Vyhýbat se možné úhoně na zdraví, reputaci, zaměstnání či majetku ostatních na základě falešných informací či zlého úmyslu.
 16. Pomáhat kolegům a spolupracovníkům v jejich profesním rozvoji a podporovat je v dodržování tohoto kodexu.