Zpracování osobních údajů

České společnosti chemické, z.s.
Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje Česká společnost chemická, z.s., (dále též „ČSCH“) získává a zpracovává jen v nezbytném rozsahu k zajištění možnosti realizace práv a povinností členů ČSCH, k zajištění realizace účelu ČSCH a za účelem naplnění povinností z přijatých závazků zejména členství v mezinárodních organizacích apod. Při zpracování osobních údajů ČSCH dodržuje zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Správcem osobních údajů je Česká společnost chemická, z.s., se sídlem Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 6, IČO:00444715, zapsaná ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 1117.

2. Podle jednotlivých skupin subjektů zpracovává ČSCH tyto osobní údaje:

 • u členů ČSCH – jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pracoviště, vzdělání
 • u členů orgánů ČSCH – jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (předsednictvo, revizní komise), adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracoviště, vzdělání
 • u autorů – jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pracoviště
 • u příjemců Chemických listů a Bulletinu – jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
 • u nominovaných a oceněných v soutěžích a na jiných odborných akcích – jméno a příjmení, pracoviště, telefonní číslo, e-mailová adresa, vzdělání, členství v mezinárodních organizacích
 • u účastníků konferencí a seminářů pořádaných ČSCH – jméno a příjmení, pracoviště, telefonní číslo, e-mailová adresa.

3. Osobní údaje ČSCH zpracovává za účelem plnění zákonných povinností ČSCH, závazků ČSCH vůči svým členům a plnění závazků ze smluv. Nad uvedený rozsah mohou být osobní údaje zpracovávány ČSCH jen se souhlasem subjektu údajů.

4. ČSCH zpracovává osobní údaje transparentně, subjekty údajů mají možnost se seznámit se zpracováním svých osobních údajů, které ČSCH provádí.

5. Pokud není možné, aby zpracování osobních prováděla přímo ČSCH, může být prováděno prostřednictvím zpracovatele (např. smluvní zajištění akcí ČSCH).

6. Na základě žádosti subjektu údajů mu ČSCH umožní přístup k následujícím informacím týkajícím se zpracování osobních údajů:

 • účel zpracování osobních údajů
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby.

Lhůta k vyřízení žádosti subjektu údajů je jeden měsíc od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o další měsíc. O prodloužení lhůty musí být subjekt údajů informován.

7. Ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným ČSCH má subjekt údajů právo na:

 • přístup k osobním údajům
 • výmaz osobních údajů (u členů ČSCH to znamená vystoupit z ČSCH)
 • opravu nebo aktualizaci nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

8. Zpracování osobních údajů může být vykonáváno jen po nezbytně nutnou dobu. Po uplynutí nutné doby zpracování mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely archivace, vědeckého výzkumu, uchování historických údajů a pro účely statistické.

9. Dotazy ke zpracování osobních údajů může subjekt údajů podávat na adresu: Česká společnost chemická, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, mail: chem.spol@csvts.cz

10. V případě, že subjekt údajů zjistí, že ČSCH zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu se svými povinnostmi, můžete požádat ČSCH o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takového stavu. Může také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz.