Stanovy

ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ, z.s.

Úplné znění stanov ke dni 28. 5. 2015

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Česká společnost chemická, z. s. (dále jen „ČSCH “).
 2. Sídlo spolku: Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1.
 3. ČSCH je profesní, dobrovolná, výběrová organizace fyzických a právnických osob s orientací na chemii a příbuzné obory.
 4. ČSCH je v souladu s §3045 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku považována za spolek, její historie sahá bez přerušení až do roku 1866.
 5. ČSCH působí na celém území České republiky. Kromě toho má zahraniční členy, kteří se mohou sdružovat do místních poboček.
 6. ČSCH používá znak hranatý se siluetou Erlenmeyerovy baňky s písmeny ČSCH a dále historický znak kulatý s šestiúhelníkem a kruhem, který se uvádí při zvláštních příležitostech. Oba znaky jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto stanov, která je jejich nedílnou součástí.
 7. Pro zahraniční komunikaci používá ČSCH anglický název Czech Chemical Society.

Článek 2

Účel

 1. Účelem ČSCH je :
  1. provádět vědeckou, vývojovou, poradenskou a odbornou činnost usilovat o rozvoj chemických oborů podporováním vědecké a pedagogické činnosti, šířením nových poznatků do praxe a popularizací těchto oborů, podílet se na mezinárodních projektech
  2. orientovat zájem svých členů na aktuální problémy chemie ovlivňující budoucnost lidského společenství, rozvíjí prognostickou činnost
  3. objasňovat význam a roli chemie nejširší veřejnosti zejména ve vztahu k životnímu prostředí, propagovat její výsledky
  4. přispívat ke zvyšování odborné úrovně všech svých členů, poskytovat jim pomoc při jejich odborné práci
  5. spolupracovat při zvyšování odborné úrovně vyučování chemie na školách všech stupňů
  6. spolupracovat při organizaci kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů v chemických oborech
  7. usměrňovat a ovlivňovat stanoviska řídících orgánů všech stupňů odbornými expertizami a prognózami
  8. propagovat výsledky české vědy ve vztahu k zahraničí
  9. podporovat formování pozitivního vztahu k chemii a chápání hodnoty chemických oborů na úrovni státních orgánů, vlády a ostatních institucí
  10. prosazovat a napomáhat uplatňování morálního kodexu chemika
  11. sledovat, bránit a rozvíjet profesionální, právní, materiální a sociální zájmy svých členů a společné zájmy všech chemiků při plnění jejich společenské úlohy
  12. pro své členy získávat kvalitní služby a výhody cestou partnerských organizací (firem)
  13. spolupůsobit aktivně na poli vytváření, zdokonalování a užívání chemického názvosloví a terminologie.
 2. Ke splnění svého účelu ČSCH zejména:
  1. pořádá pravidelný vědecký sjezd ČSCH
  2. provádí vědeckou, vývojovou, poradenskou a odbornou činnost pořádá symposia, kongresy, konference, vědecké sjezdy, letní školy, kurzy, přednášky, diskuse, semináře, výstavy, zájezdy apod.
  3. vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v chemických oborech a podílí se na publikační praxi
  4. zpracovává expertizy, odborná posouzení a prognózy pro orgány všech stupňů
  5. publikuje, vydává např. časopisy, knihy a klasické, obrazové, elektronické a internetové publikace (aniž by jejich výčet v tomto bodě byl vyčerpávající či limitující)
  6. vypisuje soutěže a oceňuje významné výsledky
  7. vyjednává s veřejnými institucemi včetně účasti na tvorbě legislativy týkající se oboru
  8. sestavuje republikové seznamy odborníků a na vyžádání z nich deleguje nebo je poskytuje pro potřeby oprávněných státních a mezinárodních orgánů
  9. vstupuje do právních vztahů k jiným osobám, přijímá zaměstnance, vede hospodaření a účty, uzavírá smlouvy
  10. peníze plynoucí z některé své činnosti užívá pouze k naplnění cílů činnosti ČSCH.
 3. ČSCH spolupracuje se sesterskými společnostmi a jinými právními subjekty a jednotlivci v rámci republiky i na poli mezinárodním všude tam, kde větší entita, nebo naopak větší různorodost povede k dosažení cílů.
 4. ČSCH působí v mezinárodních organizacích v oblasti svého zaměření, zastupuje v nich zájmy svých členů, partnerů a České republiky.
 5. ČSCH je politicky a nábožensky neutrální, ve smyslu svého Etického kodexu nesouhlasí s jakoukoliv politikou rozdělující občany podle národnosti, pleti, náboženství, pohlaví, majetku a podobných kritérií. Ve smyslu tohoto kodexu odmítá extremismus, násilí a neetické jednání.
 6. ČSCH ve své činnosti nenaplňuje skutkovou podstatu práce politické strany nebo církevní či náboženské společnosti.

Článek 3

Členění ČSCH

 1. ČSCH se člení na pobočky a na odborné skupiny.
 2. Pobočky jsou zřizovány podle územního principu v místech, kde jsou pro jejich činnost předpoklady, zejména ve významných vědeckých, pedagogických nebo průmyslových centrech České republiky i mimo ni, podle zájmu členů.
 3. Odborné skupiny jsou zřizovány podle odborného zaměření členů ČSCH. Sdružují členy ČSCH podle jejich odborného zájmu.
 4. Na úrovni odborných skupin může Hlavní výbor ustanovit i jiné zájmové skupiny v rámci ČSCH (Sekce mladých chemiků, klub nositelů určitých ocenění, titulu Evropský chemik, či Profesní klub chemiků aj.).
 5. Pobočky a odborné skupiny nemají právní subjektivitu.
 6. Pobočka, odborná či jiná skupina podle tohoto paragrafu může být ustavena Hlavním výborem na základě návrhu, který podpoří svým zájmem o členství min. 10 členů ČSCH. Součástí návrhu je návrh vedení pobočky vzešlý z voleb těchto zájemců. Volba může být korespondenční.
 7. Hlavní výbor projedná další existenci pobočky, jejíž počet členů klesne pod 10, vždy na návrh sekretariátu Společnosti. K projednávání tohoto bodu musí být prokazatelně pozván předseda a zástupce výboru pobočky / skupiny.

Článek 4

Členství v ČSCH

 1. Členství v ČSCH je individuální nebo kolektivní.
 2. Zvláštním oceněním je členství čestné, definované zvláštním článkem těchto Stanov.

Článek 5

Individuální členství

 1. O přijetí za člena rozhoduje Hlavní výbor. (dále jen HV). Členství vzniká zaplacením příspěvku po rozhodnutí o přijetí.
 2. Členem se může stát občan ČR nebo občan jiného státu, který se písemně přihlásí za člena a splňuje podmínky přijetí do ČSCH.
 3. Obecnými podmínkami pro přijetí se rozumí souhlas se Stanovami, závazek dodržovat a uplatňovat Etický kodex, zaplacení členských příspěvků (či předložení dokladu požadovaného pro jejich prominutí) a zápisného (je-li stanoveno). Žadatel o členství v ČSCH stvrdí na přihlášce, že nebyl soudně trestán za trestný čin majetkové povahy (včetně úplatkářství), trestný čin spojený se skutkem obecného ohrožení chemické podstaty, ani mu nikdy nebyl soudem vysloven zákaz činnosti v kterémkoliv oboru chemie a nebyl mu ani takový trest zahlazen zároveň stvrdí podpisem, že souhlasí se Stanovami, zavazuje se dodržovat a uplatňovat Etický kodex.
 4. Svým podpisem stvrdí i svůj souhlas, že data uvedená v přihlášce a data o placení přípěvků, poplatků a předplatných může ČSCH pro vnitřní potřebu zavést do databáze členů, ať je vedena jakýmkoliv způsobem. Členové, kteří takový souhlas explicitně nedali na přihlášce (ve verzi), kterou podepsali, mají půl roku od nabytí platnosti těchto Stanov na to, aby zvážili zrušení svého členství. Po této době se má za to, že souhlas se začleněním svých osobních dat do databáze poskytli. Obsah shromažďovaných informací v databázi a její formu stanoví HV. Informace z databáze členů nesmí být předmětem obchodu a jako taková je určena pouze pro vnitřní potřebu Společnosti. Organizační jednotky Společnosti (pobočky, skupiny…) mají právo obdržet výpis, týkající se členů této jednotky s tím, že tyto informace nesmí být zcizeny a mohou být použity výhradně pro vnitřní potřebu jednotky či Společnosti.
 5. Přihláška za člena vyžaduje doporučení dvou členů ČSCH. V případech, kdy uchazeč nemůže doporučení dvou členů zajistit, předloží odborný životopis, na jehož základě posoudí HV přihlášku.
 6. Individuální členství v ČSCH je strukturované – kterýkoliv žadatel, který splňuje obecné podmínky pro přijetí, se může stát buď přidruženým, řádným či studentským členem anebo (jako řádný člen) zažádat o zařazení do Profesního klubu chemiků či udělení titulu Evropský chemik (EurChem).
  1. Přidruženým členem ČSCH se může stát kdokoliv, kdo splňuje podmínky přijetí, avšak nemá chemickou kvalifikaci ani praxi.
  2. Členem ČSCH (řádným členem) se může stát kterýkoliv žadatel, který splňuje obecné podmínky pro přijetí definované v článku 5, odstavec 3, a který má řádnou kvalifikaci v kterémkoliv chemickém oboru (vyučen, ÚSO) nebo který pracuje nejméně dva roky v oboru, kde se chemie uplatňuje jako dominantní aspekt či disciplina.
  3. Kterýkoliv řádný člen má právo zažádat o zařazení do „Profesního klubu chemiků” na základě splnění všech požadavků na udělení titulu Evropský Chemik (EurChem) s výjimkou ustanovení o podání žádosti a zaplacení poplatků na udělení titulu Evropský Chemik (EurChem). Zařazení do Klubu je spojeno s vystavením diplomu stvrzujícím splnění profesních kritérií EU. O splnění podmínek rozhodne týž orgán ČSCH, který projednává přihlášky EurChem (National Assessment Panel) či orgán určený HV. Profesní klub chemie není organizační složkou ČSCH, je pouze skupinou označující druh členství. Pokud by titul Evropský Chemik přestal být udělován, může být adekvátně použito poslední platné normy pro jeho udělování či požadavek na tuto kategorii specifikován usnesením HV. Profesní klub chemiků se může ustavit na podobné bázi jako odborná skupina. Členství v klubu je považováno za vyšší formu členství v ČSCH oceňující profesionální kvality člena.
  4. Kterýkoliv řádný člen má právo zažádat o udělení titulu Evropský Chemik (EurChem) prostřednictvím ČSCH. Nositelé titulu EurChem jsou zařazeni do „Profesního klubu chemiků”, pokud o to zažádají.
  5. Kterýkoliv student studující na škole s chemickými obory tvořícími převážnou část studijního plánu se může stát studentským členem ČSCH. Pokud studuje na škole, která nemá převažující chemický profil, připojí k přihlášce písemné zhodnocení svého zájmu o chemii, případně předchozí chemické praxe. Takové členství trvá pouze po dobu řádného studia (neplatí pro studium při zaměstnání) do dosažení úrovně „absolventa VŠ, inženýrského či magisterského stupně” a jeho trvání se obnovuje každoročně na základě „potvrzení o studiu” vydaného školou.
  6. Členství čestné je upraveno zvláštním ustanovením těchto Stanov.
 7. Přijetí za člena se nezakládá na žádném obecném nároku a rozhodnutí HV je v této otázce konečné.
 8. Seznam členů spolku je spravován sekretariátem spolku a je neveřejný.

Článek 6

Kolektivní členství

 1. Kolektivním členem se může stát právnická osoba mající sídlo, registrovanou organizační složku nebo zastupitelskou kancelář na území České republiky, která projeví zájem o kolektivní členství podáním písemné přihlášky.
 2. Součástí přihlášky za kolektivního člena je písemný návrh smlouvy specifikující, za jakých podmínek a jakou formou se právnická osoba bude na činnosti ČSCH podílet.
 3. Výše finančního příspěvku kolektivního člena je závislá na spolupráci kolektivního člena s ČSCH a je dána individuální smlouvou.
 4. Kolektivního člena zastupuje a jedná jeho jménem v záležitostech souvisejících s kolektivním členstvím jeho zmocněnec, kterého právnická osoba jako svého zástupce určí. Pokud jej neurčí, má se za to, že byl určen statutární orgán.
 5. O přijetí za kolektivního člena rozhoduje HV.
 6. Kolektivní člen stvrdí ve smlouvě, že souhlasí se Stanovami ČSCH a s Etickým kodexem a tyto bude v plném rozsahu dodržovat.
 7. Přijetí za kolektivního člena se nezakládá na žádném obecném nároku a rozhodnutí HV je v této otázce konečné.

Článek 7

Čestné členství

 1. Zvláštní formou individuálního členství je členství čestné. Čestnému členu přísluší všechny výhody členství řádného.
 2. Čestným členem se může stát významný domácí nebo zahraniční občan, který se významně podílel na rozvoji oboru, zejména však ten, jenž významně přispěl k rozvoji ČSCH.
 3. O přiznání (ale i zrušení) čestného členství rozhoduje HV.
 4. Návrhy na přiznání čestného členství může podávat kterýkoliv člen ČSCH.
 5. Čestný člen je zbaven povinnosti platit základní členské příspěvky ČSCH po dobu trvání čestného členství.
 6. Pro čestné členy platí všechna ustanovení jako pro členy individuální, pokud není stanoveno jinak.

Článek 8

Práva člena

 1. Členovi přísluší právo:
  1. podílet se na činnosti ČSCH
  2. všichni členové mají právo volit a být voleni do orgánů ČSCH, pokud není ustanoveno jinak
  3. být členem jedné nebo několika odborných skupin, jedné z poboček, a dále pracovních komisí, skupin, delegací apod., jmenovaných orgány ČSCH, přičemž podmínky pro takové členství stanoví předsednictvo ČSCH
  4. podávat návrhy na všech schůzích, konferencích a jiných odborných akcích organizovaných ČSCH
  5. být informován o pořádání akcí ČSCH a o činnosti ČSCH
  6. přednostního přijetí na konference, letní školy a další akce (před nečleny)
  7. podílet se na členských výhodách, používat zařízení a služby ČSCH
  8. po dobu členství vlastnit a používat průkaz/y ČSCH
  9. zažádat o zařazení do „Profesního klubu chemiků“
  10. zažádat o udělení titulu Evropský Chemik (EurChem)
  11. čestnému členovi a členu Profesního klubu chemiků přísluší stejná práva jako řádným členům.
 2. Přidruženým a kolektivním členům přísluší práva jako členům řádným, kromě (1) b).

Článek 9

Povinnosti člena

 1. Člen je povinen:
  1. dodržovat stanovy, Etický kodex a usnesení orgánů ČSCH
  2. odpovědně plnit funkce, které v ČSCH přijal
  3. pravidelně platit členské příspěvky, pokud se nejedná o čestného člena
  4. oznámit sekretariátu ČSCH změny vzdělání, osobních údajů a případně i vznik okolností, které mohou být překážkou v jeho členství v ČSCH.

Článek 10

Zánik členství

 1. Členství v ČSCH zaniká:
  1. písemným prohlášením člena, že ze Společnosti vystupuje
  2. nezaplacením členských příspěvků do 31.12. roku následujícího po roku, na který byly splatné. Nezaplacení příspěvku na kalendářní rok může být důvodem k omezení členských služeb
  3. vyloučením člena
  4. úmrtím.
 2. Člen může být vyloučen pouze ze závažných důvodů, zejména pokud se svým jednáním hrubě zpronevěří občanské nebo profesní etice (Etickému kodexu). O vyloučení rozhoduje HV. Proti rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat k revizorům ČSCH.

Článek 11

Orgány spolku

 1. Hlavní výbor
 2. Předsednictvo Hlavního výboru (dále jen “předsednictvo“)
 3. Revizní komise.

Článek 12

Hlavní výbor

 1. HV je nejvyšším orgánem spolku a řídí činnost ČSCH po dobu svého funkčního období, které trvá čtyři roky. HV má 16 řádných členů vzešlých z voleb. Z titulu své funkce je dále členem HV minulý předseda ČSCH, a to po dobu jednoho volebního období poté, co mu skončil předsednický mandát, a šéfredaktor časopisu ČSCH (v době schválení stanov Chemické listy). HV je povinen stanovit korespondenční formu rozhodování v případě, že o to petiční formou požádá 25 % řádných a čestných členů se zaplacenými příspěvky.
 2. HV přísluší:
  1. určovat zaměření ČSCH
  2. volit čestného předsedu (předsedy)
  3. usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních
  4. s konečnou platností rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí předsednictva na základě doporučení revizorů
  5. volit předsednictvo ČSCH a jeho náhradníky
  6. schvalovat průběžné zprávy o činnosti a hospodaření ČSCH, schvalovat zprávu revizorů
  7. schvalovat výši členského příspěvku (pro všechny druhy členství stejně či rozdílně) a příspěvku a poplatků organizací a orgánů, jichž je ČSCH členem, stanovit zápisné, schvalovat výši členského příspěvku stanovenou za členství ve více odborných skupinách či pobočkách a stvrzovat výši členského interního příspěvku stanovenou pobočkami a odbornými skupinami
  8. ukládat předsednictvu, pobočkám a odborným skupinám a jejich členům konkrétní úkoly
  9. povolávat za členy HV nebo za revizory, kteří trvale opustili výkon funkce, náhradníky v pořadí, v němž byli zvoleni
  10. zřizovat nebo rušit pobočky a stanovovat jejich územní obvod
  11. zřizovat a rušit pracovní komise a jmenovat jejich členy
  12. rozhodovat ve věcech členství
  13. rozhodovat o udělení pamětní medaile ČSCH, Hanušovy medaile, popř. jiných ocenění zasloužilým členům či pracovníkům ČSCH nebo významným domácím či zahraničním pracovníkům v oboru chemie
  14. schvalovat volební řád
  15. zabezpečovat přípravu voleb do HV
  16. potvrzovat správnost výsledků voleb členů HV a jejich náhradníků a revizorů a jejich náhradníků
  17. zřizovat nebo rušit odborné skupiny
  18. usnášet se na změnách Stanov ČSCH, ukáže-li se taková změna nutnou, za podmínky, že je změna předložena k diskusi min. 1 měsíc před zasedáním
  19. ustanovovat šéfredaktory, redaktory a redakční rady časopisů vydávaných ČSCH a u časopisů spoluvydávaných navrhovat jejich funkcionáře
  20. provádět výklad Stanov ČSCH
  21. stanovit, zda příslušná schůze HV je neveřejná a vyloučit z jejího průběhu veřejnost a hosty
  22. schválit přistoupení ke kolektivním orgánům, sdružením a začlenění do nadnárodních struktur
  23. stanovit, ve kterých případech mohou určité skupiny kvalifikovaných profesionálů (např. Evropští chemikové při dočasném pobytu v ČR) požívat výhod členů ČSCH,
  24. rozhodovat o zrušení ČSCH a o jmenování likvidátora.
 3. Schůze HV svolává podle potřeby předseda nebo zastupující místopředseda, nejméně však jedenkrát do roka. Předseda svolá schůzi HV vždy, požádá-li o to písemně alespoň třetina členů HV. Rozšířeného zasedání HV se zúčastní navíc předsedové poboček a předsedové odborných skupin, z jejich pověření je může zastoupit člen výboru pobočky nebo odborné skupiny. Osoby dle předchozí věty se schůzí účastní s právem hlasovacím, přičemž toto právo patří po jednom hlasu každé pobočce či skupině. Pokud se schůze nezúčastní osobně zvolený předseda skupiny nebo pobočky a vznikne (je vznesena) pochybnost o hlasovacím právu (dostaví se dva ”delegáti”) účastní se tito schůze pouze se souhlasem HV, avšak toliko s hlasem poradním.
 4. HV předsedá a jeho schůzi řídí předseda, zastupující místopředseda nebo určený člen.
 5. HV je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho řádných členů, neurčí-li tyto stanovy jinak.
 6. Usnesením HV je návrh, pro který hlasovala většina přítomných členů HV, nebo pro nějž v případě rovnosti hlasů hlasoval předsedající. Usnesením rozšířeného zasedání HV je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných, nebo pro nějž v případě rovnosti hlasů hlasoval předsedající.
 7. Pokud se na základě svého usnesení či rozhodnutí předsedy hlasuje k některé otázce HV korespondenčně, je hlasování platné, pokud je hlas odevzdán více než 50 % členů HV (rozšířeného HV). Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro hlasování elektronickou poštou (či podobnými prostředky), pokud se pro takové hlasování rozhodne HV, nebo pokud si je vyžádá (např. z důvodu časové tísně či operativnosti) předseda nebo jeho zástupce. Hlas odevzdaný elektronickou formou je plně v pravomoci hlasujícího. Uschovává se spolu se zápisy o jednání vytištěný tak, aby obsahoval údaje v hlavičce zprávy, odkud byl odeslán a kdy. Na příští řádné schůzi je vždy nutno elektronické hlasování zhodnotit.
 8. O zrušení ČSCH může HV rozhodnout pouze souhlasem nadpoloviční většiny všech jeho členů. O zrušení ČSCH nelze rozhodovat korespondenčně.

Článek 13

Předsednictvo

 1. Předsednictvo je statutárním orgánem ČSCH. Funkční období předsednictva jsou čtyři roky.
 2. Předsednictvo má osm členů, tvoří je předseda ČSCH, dva místopředsedové, hospodář a členové. Členem předsednictva, který není volen, je z titulu své funkce i minulý předseda ČSCH po dobu jednoho volebního období poté, co mu skončil předsednický mandát. Členem předsednictva je z titulu své funkce i šéfredaktor časopisu ČSCH (v době schválení stanov Chemické listy).
 3. Předsednictvu jako statutárnímu orgánů náleží veškerá působnost, která není těmito stanovami svěřena jinému orgánu ČSCH. Předsednictvu přísluší:
  1. zajišťovat běžné úkoly, týkající se činnosti ČSCH, a úkoly, kterými je pověřil HV
  2. sestavovat a schvalovat plán činnosti ČSCH na následující rok
  3. sestavovat a schvalovat rozpočet na následující rok
  4. povolávat za členy předsednictva, kteří trvale opustili funkce, náhradníky v pořadí, v němž byli zvoleni
  5. v případě potřeby (zejména odborné) kooptovat na dobu do skončení volebního období funkcionáře za členy předsednictva
  6. ustanovit další funkce v předsednictvu podle potřeby a volit do nich funkcionáře z členů předsednictva
  7. vydávat a měnit Pravidla pro pořádání akcí
  8. svěřovat akce pořádané s uvedením ČSCH jako pořadatele do pořadatelství skupině či pobočce (či kolektivu jmenovaném „ad hoc“) s tím, že ve smyslu Pravidel pro pořádání akcí bude o pořádání a hospodaření takové akce uzavřena mezi organizátory a ČSCH smlouva.
 4. Předsednictvo jako kolektivní orgán rozhoduje ve sboru. Toto neplatí v případě, že si členové předsednictva rozdělí působnost podle určitých oblastí.
 5. Administrativní agendu předsednictva zajišťuje sekretariát ČSCH. Tajemník ČSCH – vedoucí sekretariátu je ze své funkce zmocněn zastupovat Společnost při otevírání a uzavírání účtů a podúčtů Společnosti a jejích organizačních součástí.
 6. Schůze předsednictva svolává podle potřeby předseda nebo zastupující místopředseda, nejméně však šestkrát do roka. K jednání mohou být přizváni další členové ČSCH či hosté.
 7. Schůze předsednictva řídí předseda nebo zastupující místopředseda.
 8. Předsednictvo je schopné se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
 9. Usnesením předsednictva je návrh, pro který hlasovala většina přítomných členů předsednictva, nebo pro něž při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.
 10. Schůze předsednictva ČSCH jsou neveřejné, není-li stanoveno jinak. Obsah jednání může být stanoven usnesením „pouze pro vnitřní potřebu“ HV.
 11. Pokud na základě svého usnesení či rozhodnutí předsedy hlasuje k některé otázce předsednictvo korespondenčně, je hlasování platné, pokud je hlas odevzdán více než 50 % jeho členů. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro hlasování elektronickou poštou (či podobnými prostředky), pokud se pro takové hlasování rozhodne předsednictvo nebo pokud si je vyžádá (např. z důvodu časové tísně či operativnosti) předseda nebo jeho zástupce. Odevzdat hlas elektronickou formou je plně v pravomoci hlasujícího. Uschovává se spolu se zápisy o jednání vytištěný tak, aby obsahoval údaje v hlavičce zprávy, odkud byl odeslán a kdy. Na příští řádné schůzi je vždy nutno elektronické hlasování zhodnotit.

Článek 14

Předseda

 1. Předseda je výkonným orgánem ČSCH.
 2. Předsedu si volí předsednictvo na svém prvním zasedání, přičemž jeden člen může být zvolen do této funkce pouze ve dvou za sebou jdoucích volebních obdobích. Volební období jsou období mezi řádnými i mimořádnými volbami HV a předsednictva. Po uplynutí volebního období se předseda automaticky bez volby stává členem předsednictva na další volební období.
 3. Předseda zastupuje ČSCH navenek samostatně. Zastupování nepřítomného předsedy je řízeno pořadím 1. a 2. místopředseda, hospodář. Podepisování se za ČSCH děje tak, že k názvu ČSCH připojí podepisující se svůj podpis a označení funkce.
 4. Je-li potřeba podpis či přítomnost zástupce najednou s podpisem či přítomností hospodáře (či jiného funkcionáře), je vyloučeno, aby hospodář (funkcionář) v takovém případě zastupoval předsedu.
 5. V rámci průběhu voleb může kterýkoliv člen ČSCH navrhnout předsednictvu za předsedu kteréhokoliv z kandidátů HV. Takový návrh je pro předsednictvo významným pomocným argumentem.

Článek 15

Revizní komise

 1. Dohled nad hospodářskou činností ČSCH vykonávají tři revizoři ČSCH tvořící Revizní komisi.
 2. Funkční období revizorů je čtyřleté. Opakovaná volba je možná.
 3. Revizoři podávají zprávu o hospodaření HV, který se bez přihlédnutí k jejich návrhům nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě ztráty.
 4. Revizoři rozhodují kolektivně i o všech podáních a stížnostech na práci kteréhokoliv orgánu ČSCH. Rozhodují i o odvolání, jako např. proti vyloučení z řad členů ČSCH.

Článek 16

Volby HV a revizorů

 1. Volby členů HV, náhradníků HV a revizorů jsou tajné. Řídí se volebním řádem stanoveným předsednictvem.
 2. Volby řídí nejméně tříčlenná volební komise zvolená HV, její člen nemůže být zařazen na kandidátní listinu.
 3. Počet kandidátů není omezen, návrhy mohou předkládat pobočky, odborné skupiny i jednotliví členové. Zařazení do kandidátní listiny je podmíněno písemným souhlasem navrhovaného.
 4. O výsledku voleb rozhoduje počet kladných hlasů u každého navrženého.
 5. Volby mohou být provedeny i korespondenčně nebo elektronicky. V případě korespondenčních nebo elektronických voleb HV a Revizní komise jsou zvoleni kandidáti, kteří získali největší počet hlasů ve stanoveném časovém limitu (v případě korespondenčních voleb rozhoduje poštovní razítko). Minimální počet hlasujících není stanovován. Předpokladem vyhlášení korespondenčních nebo elektronických voleb je rozeslání hlasovacích lístků a kandidátky všem členům ČSCH v dostatečném časovém předstihu.

Článek 17

Dokumentace o jednání orgánů ČSCH

 1. O jednání všech orgánů ČSCH se vedou písemné zápisy. Pokud je zápis pořízen elektronicky, musí být převeden do tištěné formy.
 2. Zápisy jsou stran pravosti a správnosti stvrzovány podpisem vedoucího funkcionáře a zapisovatele. Každý zápis musí být stvrzen na následující schůzi jedním bodem zápisu.

Článek 18

Pobočky a odborné skupiny

 1. Činnost pobočky řídí její výbor volený na čtyřleté období členy pobočky.
 2. Výbor pobočky se skládá z předsedy, místopředsedy, jednatele a hospodáře, ale může mít na základě usnesení členů pobočky i větší počet členů.
 3. Činnost odborné skupiny řídí výbor volený na čtyřleté období členy, kteří se podle svého odborného zájmu do odborné skupiny přihlásili.
 4. Výbor odborné skupiny se skládá z předsedy, místopředsedy, jednatele a hospodáře, ale může mít na základě usnesení členů odborné skupiny i větší počet členů.
 5. Výbory poboček a odborných skupin předkládají na vyžádání zprávu o činnosti HV a jsou mu v rozhodovacím procesu podřízeny.
 6. Pobočky a odborné skupiny mohou stanovit interní členský příspěvek, který člen zaplatí spolu s příspěvkem ČSCH a který tvoří prostředky pobočky či skupiny na vlastní činnost. Pobočkám a odborným skupinám neplynou žádné nároky na členský příspěvek nebo jeho část.
 7. Pobočky a odborné skupiny hospodaří s vyčleněným majetkem ĆSCH mohou požádat HV o zřízení vlastních běžných účtů.
 8. Pobočky a odborné skupiny pořádají akce (konference, semináře). Pravidla pořádání akcí pod logem ČSCH jsou v kompetenci HV, které je povinno je formou obvyklou zveřejnit.
 9. Výtěžek z těchto akcí používají pro vlastní činnost
 10. Pobočky (skupiny) hospodaří v rámci “podúčtu” ČSCH a odpovídají se za svoje hospodaření HV a jeho hospodáři. Pobočky hospodaří výhradně do výše aktiv na hotovosti a na účtu pobočky a odborné skupiny. Překročení tohoto pravidla může být hodnoceno HV jako přestupek proti finančním pravidlům ČSCH, pokud nebude majetkovým deliktem či trestným činem.
 11. Za hospodaření poboček a odborných skupin nese osobní odpovědnost (do výše přijatých závazků) příslušný funkcionář pobočky a odborné skupiny a její předseda rovným dílem.
 12. Volební období výborů poboček a odborných skupin může být synchronní s volebním obdobím vedení Společnosti.
 13. Pobočky a odborné skupiny nemají právní subjektivitu a zodpovídají se ze své činnosti a hospodaření HV a předsednictvu ČSCH.

Článek 19

Pracovní komise

 1. Pro plnění konkrétních úkolů mohou orgány ČSCH jmenovat pracovní komise složené z členů ČSCH. Do pracovních komisí mohou být jako odborní poradci přizváni i nečlenové ČSCH. Komise jednají podle pokynů orgánů ČSCH, které je zřídilo.

Článek 20

Ocenění Společnosti

 1. Společnost může cestou usnesení HV ocenit zásluhy jednotlivců i kolektivů, případně zřídit další ceny a ocenění formou usnesení HV.
 2. Předseda ČSCH může v případech, kdy je takové ocenění vhodné, udělit Diplom/Česné uznání předsedy ČSCH. O udělení tohoto ocenění rozhoduje předseda. O ocenění informuje na příští schůzi předsednictvo.
 3. Příkladem takového uznání, kterým však není odst. (1) ani (2) nikterak omezen, je „Čestné uznání za záslužnou práci pro ČSCH“, které bylo zřízeno v roce 1982 s cílem ocenění záslužné práce těch členů a pracovníků Společnosti, kteří se přímo nepodílejí na (její) odborné a výzkumné práci.

Článek 21

Zvolení čestným předsedou

 1. Předsedy ČSCH, jejichž mandát vypršel a kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj a práci ČSCH, může HV zvolit do doživotní čestné funkce “čestného předsedy ČSCH”.
 2. Čestný předseda ČSCH má právo zúčastňovat se všech schůzí ČSCH tak, jako předseda, avšak pouze s hlasem poradním.
 3. Počet současně udělených titulů „čestný předseda ČSCH“ není omezen.

Článek 22

Hospodaření

 1. K hospodářskému zajištění činnosti ČSCH slouží:
  1. členské příspěvky
  2. majetek ČSCH, movitý i nemovitý a výnosy z něj.
  3. příjmy plynoucí z činnosti ČSCH, přičemž podnikání je zásadně vymezeno článkem 2 (2), ostatní příležitostná výdělečná činnost je považována výlučně za činnost doplňkovou
  4. prostředky a dotace z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojů, sponzorů a nadací
  5. dary a dědictví, příspěvky z výtěžku z loterií.
 2. Při hospodaření se ČSCH řídí obecně závaznými právními předpisy a interními pravidly, která musí být s obecně platnými právními předpisy v souladu.

Článek 23

Zrušení ČSCH

 1. V případě zrušení České společnosti chemické se převede likvidační zůstatek na Českou společnost průmyslové chemie.

Článek 31

Závěrečná ustanovení

 1. Usnesení orgánů ČSCH, jež se týkají jejích členů, se oznamují členům dopisy nebo členskými zprávami či informa¬cemi v členském časopisu nebo jiném odborném, popřípadě denním tisku či elektronickou poštou a na webových stránkách Společnosti.
 2. Stanovy jsou závazné pro všechny složky ČSCH. Organizační složky ČSCH nevytváří vlastní dokumenty na úrovni stanov. Pokud by tak učinily, je taková norma neplatná.
 3. Tyto Stanovy nabývají účinnosti schválením HV dne 13. července 2015 nahrazují v plném rozsahu Stanovy ze dne 28. prosince 2010.