Statut ceny Alfreda Badera a složení komise

Statut ceny Alfreda Badera

  1. Česká společnost chemická uděluje cenu s názvem Cena Alfreda Badera.
  2. Cena je udělována jako odměna a uznání vědci s českým občanstvím za vynikající výsledky ve výzkumu v organické a bioorganické chemii. Od roku 2002 jsou udělovány ceny dvě, za výsledky v oboru organické chemie a v oboru bianorganické a bioorganické chemie.
  3. Kandidát na udělení Ceny nesmí překročit 36 let věku ke dni uzávěrky přihlášek do konkursu v roce, kdy daný konkurs probíhá.
  4. Cena je udělována každoročně. Cena nemusí být udělena, pokud Komise nenalezne odpovídajícího kandidáta.
  5. Komise pro udělení Ceny je jmenována Českou společností chemickou.
  6. Cena se předává na shromáždění České společnosti chemické. Oceněný kandidát je zavázán přednést u příležitosti předání Ceny přednášku o svých výsledcích, za něž byla Cena udělena.
  7. Nositel Ceny je zavázán zpracovat výsledky, za něž byla udělena Cena, do formy referátu v českém a příp. i anglickém jazyce pro zveřejnění v časopise, který vydává Česká společnost chemická.
  8. Cena sestává z peněžní odměny a diplomu. Odměněnému nositeli Ceny mohou být proplaceny tuzemské cestovní náklady spojené s převzetím Ceny.
  9. Prostředky pro udělování Ceny jsou poskytovány nadací Bader Philantropies. Za správu prostředků je odpovědná Česká společnost chemická.
  10. Přihlášky do konkursu na udělení Ceny jsou zasílány sekretariátu České společnosti chemické písemně. Přihláška musí být odeslána před publikovanou uzávěrkou. Přihláška obsahuje souhrn výsledků práce kandidáta, krátký životopis a separáty (kopie) vědeckých publikací. Doporučení a podpůrné dokumenty jsou vítány. Podrobné pokyny jsou publikovány každoročně.

Přihlášky do soutěží o Ceny Alfreda Badera v r. 2020 

V roce 2019 bude Česká společnost chemická tradičně pořádat soutěže o dvě prestižní Ceny Alfreda Badera, a to o Cenu za organickou chemii a Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii. Oblasti působnosti obou Cen se poněkud překrývají a to nabízí možnost, že soubor prací, který neuspěl v jedné soutěži, lze přihlásit do soutěže o druhou Cenu po případných úpravách doprovodného textu. Nadále však platí omezení, že je možno získat jen jednu z Cen Alfreda Badera pro české chemiky, přitom obě Ceny jsou rovnocenné. Uchazeči o Cenu se zpravidla přihlašují sami na sekretariátu České společnosti chemické (Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1), návrh však mohou podat také kolegové, instituce a rovněž vědecké rady a senáty. Ceny jsou udělovány nejlepšímu souboru prací bez ohledu na to, kolikrát se autor o ně ucházel. Od r. 2020 jsou Ceny dotovány částkou 5400 USD (resp. jejich korunovým ekvivalentem). Ceny byly zřízeny osobně Dr. Alfredem Baderem a dnes jsou finančně podporovány nadací Bader Philanthropies, Inc., Milwaukee, WI.
Ceny se udělují uchazečům české státní příslušnosti do věku 35 let, kteří nemají hlavní pracovní poměr v zahraničí (postdoktorská stáž se za takový pracovní poměr nepovažuje). Věkové vymezení znamená, že uchazeč nesmí dosáhnout věku 36 let v roce soutěže. Od roku 2016 u osob pečujících o nezletilé děti se věková hranice posunuje o dobu prokazatelně strávenou na mateřské a rodičovské dovolené.
Uzávěrka přihlášek do konkurzu o „Cenu za organickou chemii v roce 2019“ je stanovena na 15. červen 2019 (případně jde o datum poštovního razítka na poslané přihlášce). Podmínky a náležitosti přihlášky zůstávají prakticky stejné jako v minulých letech: Obvyklým obsahem přihlášených prací je organická syntéza, avšak přihlášené práce mohou rovněž zahrnovat studie mechanismů. Na druhé straně do působnosti Ceny nepřísluší práce z analytické oblasti (včetně strukturní analýzy), měření fyzikálních dat (mj. měření různých rovnováh a energetických veličin), studie substitučního efektu a výpočetní chemie. Uzávěrka přihlášek do konkurzu o  „Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii v roce 2019“ je stanovena na 31. březen 2019. Rovněž tato Cena se neuděluje za různé druhy testování nebo měření vlastností sloučenin a různých agregátů. Na druhé straně jsou výsledky testů vítány jako doprovodné údaje, které dokreslují vlastnosti prezentovaných sloučenin. Přihlášky musejí obsahovat stejné náležitosti jako přihlášky do konkurzu o Cenu za organickou chemii. K přihlášce je potřeba zaslat následující materiály: 1) Hlavní částí přihlášky jsou separáty publikovaných prací přihlášených do soutěže a 2) k nim zpracovaný souhrn vlastních výsledků pod charakterizujícím názvem a s příslušným komentářem v rozsahu do 8 běžných strojopisných stran. Souhrn obsahuje vhodná schémata a struktury ilustrující výsledky uchazeče, dále jsou v souhrnu uvedeny citace jen na vlastní práce, které jsou předmětem soutěže. 3) V seznamu publikací uchazeče se hvězdičkou označí autor, který práci podal do redakce a vyřizoval komunikaci s redakcí. Řada publikací vzniká týmovou činností a z toho důvodu je potřeba v seznamu publikací uvést, jak se uchazeč na publikaci a jejím zveřejnění podílel, např. šlo (zčásti) o výsledky diplomové práce, výsledky doktorské práce, (zčásti) řešení grantu získaného uchazečem, samostatně řešenou část projektu, vlastní projekt, výsledky diplomanta nebo doktoranda – které uchazeč školil, uchazeč prováděl syntézy apod. Nedoporučuje se hodnotit svůj podíl procentuálně. Za publikaci se nepovažuje diplomová nebo dizertační práce, dále vědecká práce v přípravě a dosud nezaslaná do redakce či redakcí dosud nepřijatá. 4) Přiložený životopis by měl zachytit odborný vývoj, např. absolvovanou střední školu, téma diplomové (magisterské) a doktorské práce se jménem školitele, pracovní zařazení, získaná ocenění, stáže a jejich tematické zaměření, získané granty apod. Hodnoticí komise posuzuje soubory prací nezávisle na doporučeních školitelů, vedoucích apod., takže přihláška je plně platná a plnohodnotná i bez těchto doporučení.
Které podklady poslat elektronicky: Uchazeč podá souhrn vlastních výsledků, seznam publikací a životopis ve vytištěné verzi jako dosud a k tomu tyto materiály dodá v elektronické verzi (preferenčně formát pdf, vyjímečně MS Word). K tomu přidá elektronickou (pdf) verzi separátů svých prací na vhodném nosiči.
Na závěr zdůraznění – uzávěrka do soutěže o Cenu Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii je již 31. března 2019 a do soutěže o Cenu za organickou chemii je 15. června 2019, což může být v obou případech datum poštovního razítka na zásilce s přihláškou. Dodání úplných podkladů je základní podmínkou pro zařazení uchazeče do soutěže.

Pavel Drašar, předseda Komise pro Cenu Alfreda Badera za organickou chemii
Alexandr Jegorov, předseda Komise pro Cenu Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii


Složení komisí pro udělení cen A. Badera

Složení komise pro udělení Ceny A. Badera za organickou chemii (CAB I)

prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. – předseda
prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.
doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Jana Hodačová
prof. Ing. Oldřich Paleta, DrSc.
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
RNDr. Ivo Starý, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc.

Složení komise pro udělení Ceny A. Badera za bianorganickou a biorganickou chemii (CAB II)

RNDr. Alexandr Jegorov, CSc.– předseda
prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.
RNDr. Alexandr Jegorov, CSc.
doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc.
prof. Ing. Oldřich Paleta, DrSc.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.