Statut Soutěže mladých analytických chemiků „O Cenu firmy Merck“

 za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie – soutěž byla v roce 2014 ukončena.

 

 1. Soutěž je pořádána OS analytické chemie (dále jen OSACH) ve spolupráci s firmou Merck spol. s r. o. pod záštitou České společnosti chemické. Firma Merck je hlavním sponzorem této soutěže a její jméno či logo musí být uváděno na hlavním místě ve všech materiálech se soutěží související. Účast dalších sponzorů na této soutěži je možná, musí však být schválena jak pořadatelem, tak hlavním sponzorem firmou Merck spol. s.r. o.
 2. Soutěž se koná zpravidla v průběhu ledna či února, střídavě na pověřené katedře či škole na níž probíhá výuka analytické chemie. Výběr pořádajícího pracoviště je na OS analytické chemie.
 3. Datum a místo soutěže schvaluje předsednictvo České společnosti chemické (ČSCH) na návrh výboru OSACH. Pověřené pracoviště neprodleně vytvoří organizační výbor soutěže (OV), který zajistí zdárný a regulérní průběh podle tohoto statutu.
 4. Soutěž je určena pouze pro studenty bakalářského či magisterského studia studující na českých vysokých školách. (Nemohou se jí zúčastnit studenti doktorandského studia ani studenti zahraničních vysokých škol). Jedná se o soutěž jednotlivců, nikoliv kolektivů.
 5. Zpravidla se uděluje cena za 1., a 3. místo, v pravomoci poroty je však neudělit některou z cen, udělit 2 ceny za jedno místo, či jinak vhodným způsobem reagovat na konkrétní průběh soutěže.  V pravomoci poroty je i udělit zvláštní cenu poroty dotovanou z prostředků OSACH, prostředků organizující instituce či přípěvků jiných sponzorů této soutěže.
 6. Na udělení ceny není právní nárok
 7. Celkovou výši finanční částky na udělené ceny určuje předseda výboru OSACH. Částka poskytnutá firmou Merck je 50 tis Kč + DPH, což znamená že částečně kryje finanční náklady spojené s propagací a organizací soutěže, společenským programem a cenami pro výherce. Příspěvek je splatný nejpozději k datu konání veřejné prezentace soutěžních prací na základě faktury vystavené Českou společností chemickou.

Minimální částka pro výherce je stanovena:

 1. místo – 10.000,- Kč netto
 2. místo – 7.000,- Kč netto
 3. místo – 3.000,- Kč netto

V případě neudělení některého místa se částka rozdělí mezi ostatní výherce. V případě udělení více shodných cen bude částka poroty dotována z prostředků OSACH, prostředků organizující instituce či přípěvků jiných sponzorů této soutěže.

 1. Finanční částka bude výhercům vyplacena v hotovosti nebo šekem při vyhlášení výsledků soutěže.
 2. Soutěž je vyhlašována nejpozději v září předchozího roku. Vyhlášení je zveřejněno na webových stránkách pořádající instituce a webové stránce ČSCH. V elektronické formě je zasláno na pracoviště, kde jsou připravování studenti bakalářského či magisterského studia analytické chemie, přičemž firma Merck obdrží seznam příjemců. Dále bude zveřejněno formou inzerce ve formátu A4 v Chemických listech. Za toto zveřejnění odpovídá organizační výbor. Firma Merck zveřejní vyhlášení ve stejném termínu na svých stránkách a také zajistí distribuci na případná neobeslaná místa.
 3. Termín a formu zaslání přihlášek a písemné charakteristiky soutěžních prací v rozsahu cca 5 stránek určí a zveřejní organizační výbor soutěže nejpozději do konce října roku předcházejícího vlastnímu datu soutěže. Přihlášky a písemné charakteristiky prací musí být zaslány pořadateli nejpozději do konce kalendářního roku předcházejícího vlastnímu datu konání soutěže, pokud nebude pořádající organizací rozhodnuto jinak.
 4. Přípravu sborníku soutěžních prací (písemná nebo elektronická forma) zajisti organizační výbor soutěže ve spojení s výborem OSACH. ISBN přiděluje sekretariát České společnosti chemické. Případné inzeráty obsažené v tomto sborníku schvaluje předseda organizačního výboru soutěže ve spolupráci se zástupcem firmy Merck a po konzultaci  předsedou výboru OSACH..
 5. Vlastní soutěž probíhá veřejně a spočívá v ústní prezentaci soutěžních prácí, každá zpravidla v rozsahu 15 minut a následného zodpovězení dotazů členů poroty a ostatních soutěžících.
 6. V případě, že vzhledem k počtu účastníků bude soutěž probíhat po dva dny bude součástí také odpolední program pro všechny účastníky a členy komise.(OV)
 7. O udělení jednotlivých cen rozhoduje odborná porota v níž jsou ex offo předseda výboru OSACH, a sekretářka České společnosti chemické. Předsedu poroty určuje organizační výbor z  řad pracovníků pořádající instituce. Rovněž ostatní členy poroty určuje organizační výbor tak, aby v ní měli možnost zasedat zástupci všech institucí, jejichž studenti se účastní. Tito zástupci musí potvrdit svou ochotu práce v porotě se zúčastnit.
 8. Při vlastním zasedání každý člen poroty přidělí soutěžícím body podle schématu 5 bodů prvnímu podle jeho pořadí, 4 body druhému atd. až 1 bod pátému. Výsledné pořadí pak bude určeno celkovým počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů dojde k rozdělení ceny  za příslušné pořadí.
 9. Vysílající instituce hradí veškeré náklady spojené s účastí soutěžících a porotců na této soutěži (cestovné, ubytování, stravování). Organizační výbor zajišťuje cenově dostupné ubytovaní a stravování, zpravidla na koleji pořádající instituce. Organizační výbor či pořádající instituce hradí náklady spojené s vlastní soutěží (pronájem místností, promítací a počítačové techniky, přípravu sborníku, zveřejnění informací o soutěži, atp).
 10. OSACH zajistí výrobu a zveřejnění sborníku v tištěné či elektronické formě.
 11. Všichni účastníci soutěže obdrží drobné dárky a pamětní listy. Pro vítěze hodnocených míst bude připraven pamětní diplom a drobná pozornost (Merck).
 12. Všechny tištěné materiály, na kterých je uvedeno logo firmy Merck musí odpovídat aktuálnímu grafickému manuálu společnosti.
 13. Autoři vítězných prací budou požádáni o zaslání příspěvků do časopisu Chemické listy.
 14. Vítěz soutěže bude vyslán na nejbližší Sjezd některé ze spřátelených chemických společností (OSACH).
 15. Informace z průběhu soutěže a jména výherců budou zveřejněny v nejbližším čísle Chemických listů (OSACH).
 16. Vybrané soutěžní příspěvky budou otištěny v časopise Chemické listy zpravidla v březnovém čísle následujících roku s explicitní informací, že byly prezentovány na soutěži o cenu firmy Merck
 17. Jakékoliv změny tohoto statutu musí na návrh výboru OSACH schválit předsednictvo hlavního výboru ČSCH a zástupce firmy Merck spol. s r. o.

 

Časový harmonogram

 

 1. březen předcházejícího roku – finální určení pořádajícího pracoviště (OSACH)
 2. květen – vytvoření Organizačního výboru (OV)
 3. červen – finalizace termínu konání soutěže a formy zaslání přihlášek a písemné charakteristiky soutěžních prací (OV)
 4. červenec – příprava inzerce A4 inzerce (Merck)
 5. srpen – odsouhlasení a finalizace inzerce (OSACH)
 6. září – zprovoznění www stránek (OV), uvedení informace na www stránkách firmy Merck (Merck), inzerce v Chemických listech (OSACH), seznámení všech pracovišť (OV), vyvěšení informace pro studenty na jednotlivých pracovištích
 7. prosinec – do určeného data sběr přihlášek (OV)
 8. leden daného roku – příprava sborníku (tištěná nebo elektronická verze (OV, OSACH)
 9. únor – ve vyhlášeném termínu průběh soutěže, vyhlášení vítězů
 10. nejbližší vhodný termín – informace v tisku, otištění vítězných příspěvků v CHL a vyslání vítěze na nejbližší Sjezd některé ze spřátelených chemických společností (OV + OSACH)