Cena firmy MERCK pro mladé chemiky

soutěž byla ukončena

Soutěž o cenu firmy Merck za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie byla pořádána OS analytické chemie ve spolupráci s firmou Merck pod záštitou České společnosti chemické pro studenty z ČR. Soutěž byla vyhlašována každoročně na podzim a vrcholila v lednu až únoru vědeckou konferencí spojenou s vyhlášením vítězů.
Statut Ceny firmy Merck

2014

1. místo Simona Janků Univerzita Pardubice Příprava a charakterizace vysoce zesítěných monolitických stacionárních fází pro separace malých molekul
2. místo Aneta Laryšová PřF Ostravské univerzity v Ostravě Analýza alkaloidů v makovině metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
3. místo Kamil Mikulášek PřF MU v Brně Studium retenčního chování trinukleotidů v HPLC

 

2013

1. místo Milan Libánský PřF UK Praha Voltametrické stanovení triclosanu pomocí systému měrných cel s tegrovanou uhlíkovou elektrodou
2. místo Jakub Koktan VŠCHT Praha Stanovení poměru enantiometů L a D-cysteinu pomocí nanočástic stříbra
3. místo Kateřina Činčalová VŠCHT Praha Studium vztahu konformace a antimikrobiální aktivity nového antimikrobiálního peptidu Lasioglossinu
 Marek Pernica MU Brno Optické chemosenzory pro analýzu sloučenin obsahujících síru

 

2012

1. místo Michal Stupák VŠCHT Praha Stanovení organických kontaminantů plynovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (GC-MS/MS)
2. místo Sylvie Skaličková VŠCHT Praha Izolace a stanovení laktoferinu z lidských slin
3. místo Jozef Sochr Slovenská technická univerzita v Bratislave Voltampérometrické stanovenie vybraných antibiotík na báze penicilínov

 

2011

1. místo Annamarie Némethová VŠCHT Praha Příprava polymerních částic pro separaci biomarkerů z tělních tekutin jako předstupeň vývoje diagnostického proužku
2. místo Marek Papež VŠCHT Praha Nové organohalogenované kontaminanty ve vodním ekosystému
3. místo Olga Nykodýmová Univerzita Pardubice Možnosti stanovení 2-ethylhexyl nitrátu v naftě

 

2010

Pořadatel: PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2. – 3.2.2010 18 účastníků

1. místo Štěpán Eichler VŠCHT Praha Speciální analýza selenu v moči spojením HPLC a ICP-MS
2. místo Oksana Yosypchuk PřF UK Praha Elektrochemická detekce karcinogenních derivátů pyrenu a jejich metabolitů
3. místo Martin Švidrnoch PřF UP Olomouc PIdentifikace biologicky aktivních látek v krevní stopě na pevném povrchu hmotnostní spektrometrií

 

2009

 

1. místo Pavlína Novotná VŠCHT Praha Konformační studie poly-gama-benzyl-L-glutamátu metodou vibračního cirkulárního dichroismu
2. místo Veronika Mlejová Univerzita Pardubice Aplikace vybraných mikroextrakčních technik při stanovení rostlinných silic
3. místo Dalibor Húska MZLU v Brně Plně automatizovaná izolace celkové mRNA z in vitro kultivovaných rostlin ve spojení s elektrochemickou detekcí

 

2008

pořadatel: PřF MU v Brně 5.-6.2.2008, 15 účastníků 2 druhá místa

1. místo Vít Novotný PřF UK Praha Voltametrické a amperometrické sta- novení acifluorfenu, nitrofenu a oxyfluorfenu na stříbrné pevné amalga
2. místo Pavla Foltýnová PřF MU v Brně Offline spojení kapilární elektroforézy, laserové desorpce a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ( CE-LD ICP MS)
3. místo Jakub Rak VŠCHT Praha Iontové kapaliny a jejich hydrofobicita

 

2007

 

1. místo Kamila Syslová VŠCHT Praha Vývoj neinvazivní diagnostiky Asthma bronchiale
2. místo Jakub Hraníček PřF UK Praha Miniaturizace průtokových elektrochemických cel pro generování těkavých sloučenin
3. místo Anna Hamplová PřF UK Praha yužití bezkontaktní vodivostní detekce pro HPLC separaci polykarboxylátových derivátů cyklenu

 

2006

 

1. místo Pavel Řezanka Ú.anal.chem. VŠCHT Praha Interakce modifikovaných zlatých nanočástic s nukleotidy
2. místo Vojtěch Adam PřF MU v Brně Elektrochemické techniky v nádorové diagnostice
3. místo Magdalena Megová K.anal.chem. PřF UP Olomouc Příprava a studium liposomů a jejich využití jako modelů biomembrán
Renáta Myjavcová K.anal.chem. PřF UP Olomouc Analýza chinolinů v cigaretovém kouři

 

2005

 

1. místo Markéta Ryvolová MU Brno Derivatizace peptidů a proteinů fluorescenčními barvivy.
2. místo Petra Vyskočilová UP Olomouc Studium buněčných modelů pomocí analytických metod a diagnostika metabolických defektů.
3. místo Václav Ranc UP Olomouc Analýza chirálních látek metodou FIA-ESI-MS/MS.

 

2004

1. místo Jiří Tutsch VŠCHT Praha Nové možnosti využití modifikovaných kobaltitokarboranových aniontů jako lipofilního přídavku v membránách iontově-selektivních elektrod.
2. místo Lukáš Müller UP Olomouc Studium vlivu pH na rozdělovací koeficient lokálních anestetik metodou micelární elektrokinetické chromatografie (MEKC).
3. místo Jan Petr UP Olomouc Separace enantiomerů tamsulosinu kapilární elektroforézou – vliv pozice chirálního selektoru na rozlišení.

 

2003

pořadatel: Katedra analytické chemie FChT UPa Pardubice, 28. – 29. ledna 2003, 15 účastníků

1. místo Jakub Reiter UK Praha Polymerní gelové elektrody – vývoj potenciomerického senzoru pro fluorovodík.
2. místo Pavel Diviš VUT Brno Hloubkové profily labilních kovových specií v sedimentech a jejich in situ měření technikou DGT.
3. místo Michaela Smetková UP Olomouc Využití API-MS/MS pro potvrzení opiátů v lidské moči.
Veronika Škeříková UPa Pardubice Využití CoulArray detektoru pro analýzu přírodních antioxidantů.

 

2002

 

1. místo Ondřej Šedo MU Brno Analýza peptidů pomocí MALDI-TOF MS.
Petr Táborský MU Brno Studium vlastností vybraných dvanáctičlenných oligonukleotidů.
2. místo neuděleno
3. místo Hana Vinšová VŠCHT Praha Studium komplexních sloučenin Ho-DTPA pomocí TLC a ITP.

 

2001

 

1. místo Martin Valík VŠCHT Praha Nové receptorové systémy pro interakci s DNA – polypyrolové deriváty Trögerovy báze.
2. místo Karolina Pecková UK Praha Polarografické a voltametrické stanovení stopových množství 1-nitronaftalenu.
3. místo Petr Fryčák UP Olomouc Hmotnostně spektrometrická metoda pro monitoring pyrimidinových a purinových metabolitů v moči.

 

2000

 

1. místo Renata Hušková UP Olomouc Voltametrické chování rostlinných hormonů cytokininů na rtuťové elektrodě.
2. místo neuděleno
3. místo Aleš Gavenda UP Olomouc Studium využití CE pro stanovení anthacyklinových antibiotik doxorubicinu a danorubicinu v krevní plazmě.
Veronika Quaiserová UK Praha Stanovení genotoxických derivátů naftalenu pomocí HPLC.
Martin Semerád MU Brno Vývoj plazmové trysky pro emisní spektrální analýzu.
Martin Valík VŠCHT Praha Studium nových chirálních selektorů pro fluorescenční senzory a HPLC separace.

 

1999

 

1. místo David Friedecký UP Olomouc Screening dědičných metabolických poruch purinového a pyrimidinového metabolismu kapilární elektroforézou
2. místo Petr Tůma UK Praha Vodivostní vláknový detektor pro kapilární elektroforézu
3. místo Martin Kronďák VŠCHT Praha Nové ligandy na bázi 1,1´-binaftolových derivátů pro selektivní senzory aminokyselin

 

1998

 

1. místo Vlastimil Dohnal MU Brno Umělé neuronové sítě pro optimalizaci v kapilární elektroforéze
2. místo Zdeněk Švagera UP Olomouc Stanovení enzymových aktivit kapilární zónovou elektroforézou
3. místo Jan Šíma UK Praha Konstrukce kombinované cely pro elektrochemickou generaci těkavých sloučenin v metodě AAS